Sølv til Mat­hil­de Sø­dal i nor­disk mes­ter­skap

Faedrelandsvennen - - SPORT - DAG-ERIK TVEDT, for Kris­tian­sand Ro­klubb

Ro­eren Mat­hil­de Sø­dal (18) fort­set­ter å pres­te­re og be­kref­tet god form med pall­plas­se­ring i nor­disk før det nært fore­stå­en­de ut­ta­ket til junior-vm.

Tampere i Finland var årets ar­ran­gør av nor­disk mes­ter­skap, og i Mat­hil­de Sø­dals klas­se var det lands­lags­bå­ter fra Nor­ge, Sve­ri­ge, Dan­mark og Finland. Sø­dal stil­te for Kris­tian­sand Ro­klubb i det åpne mes­ter­ska­pet, og tok li­ke­vel en sterk sølv­me­dal­je. Hun slo der­med de and­re lan­de­nes lands­lags­ut­øve­re, med unn­tak av Nor­ge.

Aman­da Hel­seth var sendt som Nor­ges re­pre­sen­tant, og hun vant med 3,73 se­kund ned til Sø­dal. Jen­te­ne har vært vel­dig jev­ne i år og det var en hard kamp mel­lom dem den­ne hel­gen også. Sø­dal var litt uhel­dig i star­ten, og kom ut litt bak de and­re. Det­te hen­tet hun imid­ler­tid igjen i lø­pet av dis­tan­sen, men til det­te brukte hun nok kref­ter som sårt trengs for å slå spurt­ster­ke Hel­seth.

Tra­di­sjo­nen tro er det na­sjo­nal re­gat­ta på søn­da­gen et­ter nor­disk mes­ter­skap. Det­te byr på en mu­lig­het for re­vansj, og ikke minst at vin­ner­ne fra da- gen før bør prø­ve å hol­de de and­re bak seg igjen. Selv om det ikke de­les ut nye mes­ter­skaps­me­dal­jer, er kon­kur­ran­sen stor. Sø­dal fikk en bed­re start, og le­det tid­vis lø­pet. Det ble et uhy­re spen­nen­de løp, som end­te med en du­ell mel­lom Sø­dal og Hel­seth. Med minst mu­lig mar­gin snek Hel­seth seg nok en gang foran Sø­dal. Kun ør­små 82 hundre­de­ler skil­te roer­ne i mål.

Til tross for at Sø­dal kun har sat­set ro­ing i halv­an­net år har hun ster­ke pre­sta­sjo­ner i ro­bå­ten med blant an­net NM­gull for junior fra i fjor høst. Årets sto­re mål er en plass i dob­belt­scul­le­ren som er Nor­ges Ro­for­bund sin sats­nings­båt til junior-vm i au­gust. Blir hun tatt ut må bå­ten kla­re kva­li­fi­se­rings­krav for å bli sendt til junior-vm. Med sølv i nor­disk, gul­let fra i fjor høst, fire sei­re i nor­ges­cu­pen for junior, en sei­er og en andre­plass i nor­ges­cu­pen for se­nior, kan det se lo­ven­de ut for å kom­me inn på re­pre­sen­ta­sjons­lands­la­get og del­ta i junior-vm i Li­tau­en.

FOTO: ARVE HEL­SETH

Mat­hil­de Sø­dal (18) fra Kris­tian­sand Ro­klubb im­po­ner­te med ster­ke pre­sta­sjo­ner i fins­ke Tampere i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.