Mats Lohne kjap­pest i Syk­kel­ka­ru­sel­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - SVERRE LARSEN, for Be­drifts­idret­ten

Den tid­li­ge­re kon­ti­nen­tal­ryt­te­ren Mats Lohne syk­let ons­dag inn til beste­tid i Ven­ne­sla-gei­ta.

– Det­te var et vel­dig moro løp. Det gikk fort i bak­ke­ne og seint på fla­te­ne. Ble litt lureløp til ti- der. På slut­ten var vi fire syk­lis­ter som gjor­de opp om sei­e­ren. Det måt­te vir­ke­lig gra­ves i kjel­le­ren. Den Småå­sa­ne-bak­ken var både leng­re og brat­te­re enn jeg had­de trodd. Jeg er vel­dig for­nøyd med hvor­dan rit­tet ble, var godt og kom­me ut av kom­fort­so­nen litt.

– Am­bi­sjo­ne­ne nå er å ha det gøy på syk­kel, og være i stand til å pres­te­re litt på lo­ka­le løp. Det blir sann­syn­lig­vis NM bane i sep­tem­ber/ok­to­ber.

Ak­ku­rat nå tre­ner jeg ikke så mye. Tre­ner stort sett åtte-ni ti­mer i uka, men meste­par­ten be- står av in­ter­vall­tre­ning på ters­kel i til­legg til noen løpe­øk­ter, i mot­bak­ke.

– Jeg tre­ner be­ty­de­lig mind­re enn da jeg var ak­tiv, men tror så len­ge man får kjørt kva­li­tet på hver hardøkt, så hol­der det­te for en mo­sjo­nist, selv om man ikke har det størs­te grunn­la­get. Men så len­ge man kun kjø­rer et løp i uka, så er det be­gren­set med grunn­lag man tren­ger. Jeg har kut­tet ned mye på lang­tu­re­ne, si­den de lo­ka­le lø­pe­ne stort sett ikke er leng­re enn ti mil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.