Så smalt det i London igjen.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - BJØRN MARKUSSEN

Me­nings­løs smer­te. Me­nings­løs død. Igjen. I går hør­te jeg som van­lig på ra­dio og les­te sis­te nytt på mo­bi­len før jeg sjek­ket mai­le­ne. Søn­dag kl 21.16 had­de Fro­de Thorud sendt meg en kro­nikk vi skal pub­li­se­re litt se­ne­re i må­ne­den. Thorud er ka­to­likk og er en av dem som jevn­lig mø­tes i Fo­rum for Tro og Livs­syn i Kris­tian­sand. Der sam­les folk fra uli­ke tros­sam­funn i byen; hu­ma­ne­ti­ke­re, bud­dhis­ter, med­lem­mer fra uli­ke mus­lims­ke me­nig­he­ter og krist­ne. De snak­ker sam­men og gjør or­dent­li­ge for­søk på å for­stå hver­and­re. I år har de holdt på med det­te i ti år. Jeg har egent­lig ikke pei­ling på hva som kan få slutt på me­nings­løs terror som skrem­mer så in­der­lig, men jeg tror at dis­se som mø­tes for å for­stå hver­and­re bi­drar på rik­tig side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.