Stats­ar­ki­vet i Kris­tian­sand – uten frem­tid?

Faedrelandsvennen - - MENING - KJERSTI TOPPE OG PER OLAF LUNDTEIGEN, Stor­tings­re­pre­sen­tan­ter, Sen­ter­par­ti­et

Den nors­ke his­to­ris­ke for­ening (HIFO) sig­na­li­se­rer en sterk be­kym­ring for om­stil­lin­gen i Ar­kiv­ver­ket (Fedre­lands­ven­nen

8. juni 2017).

r iks­ar­ki­va­ren gjen­nom­fø­rer nå en stor­stilt sen­tra­li­se­ring av Ar­kiv­ver­ket. I mot­set­ning til kom­mune­re­form og po­litire­form får den lite opp­merk­som­het, selv om kon­se­kven­se­ne for na­sjo­nen og den en­kel­te inn­byg­ger på sikt kan bli vel så stor. Ar­ki­ve­ne er sam­fun­net kol­lek­ti­ve min­ne, men også en for­ut­set­ning for retts­sta­ten. Ar­kiv­ver­ket har et ty­de­lig sam­funns­opp­drag. Nå trues Ar­kiv­ver­ket av en tøff om­stil­ling, god­kjent av re­gje­rin­gen.

De åtte Stats­ar­ki­ve­ne i re­gio­ne­ne rib­bes for funk­sjo­ner. De an­sat­te i Stats­ar­ki­ve­ne «ef­fek­ti­vi­se­res» ved å fra­tas an­svar og fjern­le­des fra and­re ste­der i lan­det. Ar­kiv­fag­lig kom­pe­tan­se har ald­ri vært la­ve­re prio­ri­tert enn nå.

Om­or­ga­ni­se­rin­gen skul­le gi bed­re og mer ef­fek­ti­ve tje­nes­ter for bru­ke­ren. Det mot­sat­te har skjedd.

Ned­prio­ri­te­rin­gen av den his­to­risk og ar­kiv­fag­lig kom­pe­tan­se i stats­ar­ki­ve­ne har ført til klart dår­li­ge­re vil­kår og til­gang for pub­li­kum. Det­te gjel­der både van­li­ge bru­ke­re og dem som dri­ver med pro­fe­sjo­nell his­to­rie­skri­ving. Både his­to­ri­ke­re, retts­his­to­ri­ke­re, an­sat­te og and­re har ut­trykt be­kym­ring over ut­vik­lin­gen. I prak­sis er det ikke len­ger an­sat­te ved hvert av de åtte stats­ar­ki­ve­ne. Det er in­gen som len­ger kan ta i mot ar­kiv­ma­te­ria­le i dis­trik­te­ne. Vil for ek­sem­pel noen på Vest­lan­det av­le­ve­re et vik­tig ar­kiv­ma­te­ria­le til Stats­ar­ki­vet i Ber­gen, må det­te nå av­kla­res med Oslo.

Stats­ar­ki­va­ren, som før le­det hvert sitt Stats­ar­kiv, er fra­tatt sitt le­der­an­svar. De er fra­tatt alt bud­sjett og per­so­nal­an­svar.

Saks­be­hand­lings­ti­den har økt, mis­nøy­en sti­ger og man­ge an­sat­te er slit­ne. Sen­tra­li­se­ring skjer over hele lin­jen. An­sat­te i Stats­ar­ki­ve­ne får nå knapt lov til å mot­ta di­rek­te te­le­fo­ner el­ler åpne egen post. Det­te til tross for at kul­tur­mi­nis­ter Lin­da C. Hof­stad Helle­land i Stor­tin­get i april 2016 for­sik­ret om at Stats­ar­ki­va­re­ne frem­de­les skul­le lede hvert sitt stats­ar­kiv.

Stats­rå­den har holdt Stor­tin­get for narr. Men det stop­per ikke her.

Nå har Riks­ar­ki­var Bol­stad fore­slått å fjer­ne ar­kiv fra Stats­ar­ki­ve­ne. I sitt bud­sjett­inn­spill til de­par­te­men­tet fore­slår hun å spa­re kost­na­der til leie av ma­ga­sin. Hun vil flyt­te ut 15 000 hylle­me­ter ar­kiv, som ut­gjø­re be­stan­den ved « et av Ar­kiv­ver­kets mind­re ar­beids­ste­der», som det står. Riks­ar­ki­vets leder fore­slår alt­så i fullt al­vor å ra­de­re ut et el­ler to av Stats­ar­ki­ve­ne som or­ga­ni­sa­to­ris­ke en­he­ter. For ek­sem­pel i Kris­tian­sand. El­ler i Hed­mark. Hvor­dan er det mu­lig å lede Ar­kiv­ver­ket med sli­ke vi­sjo­ner for kunn­skaps­or­ga­ni­sa­sjo­nen? Hvor­dan er det mu­lig at en kul­tur­mi­nis­ter lar det­te skje?

Nor­ge som sam­funn må ha råd til å opp­be­va­re na­sjo­nens kol­lek­ti­ve min­ne. Ar­kiv­ma­te­ria­le er unikt. Stats­ar­ki­ve­ne må fort­satt kun­ne ha lo­kal vei­led­nings­funk­sjon over­for pub­li­kum og of­fent­lig myn­dig­het. De må fort­satt kun­ne hjel­pe til på svært man­ge felt in­nen­for for­valt­nin­gen når uli­ke in­stan­ser skal for­stå lo­kalt his­to­risk ma­te­ria­le. For ek­sem­pel ved kjøp av og salg av ei­en­dom­mer el­ler ved tvis­ter, el­ler hjelp til tol­king av go­tisk skrift.

Ar­kiv­ver­kets om­stil­ling må stop­pes. Sen­ter­par­ti­ets for­slag om det­te, jam­før Do­ku­ment 8:139S(2016-2017), vil bli be­hand­let av Stor­tin­get tirs­dag den 20.juni. Vi hå­per på støt­te. Vi me­ner at nød­ven­di­ge endringer i Ar­kiv­ver­ket må kun­ne skje uten å øde­leg­ge et helt ar­kiv­fag­lig mil­jø. Ha­mar, Kongs­berg, Ber­gen, Trond­heim, Tromsø, Stavanger, Kris­tian­sand og Oslo må selv­sagt ha vel­fun­ge­ren­de Stats­ar­kiv i frem­ti­den.

Stats­ar­ki­ve­ne må ikke sen­tra­li­se­res, som alt an­net un­der den­ne re­gje­rin­gen, men styr­kes. Ar­kiv­ver­ket er ikke Riks­ar­ki­va­rens pri­va­te sel­skap, det ei­es av sta­ten og skal tje­ne sam­fun­nets be­hov.

Hvor­dan er det mu­lig at en kul­tur­mi­nis­ter lar det­te skje?

FOTO: AR­KIV

Ar­kiv­ver­kets om­stil­ling må stop­pes, skri­ver inn­sen­der­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.