Skrå­blikk på et litt slit­somt strand­krab­be­liv

Viss­te du at et blit­te lite krep­se­dyr kan lure ei hann­krab­be til å tro at den er ei hunn­krab­be?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TOR­BORG IGLAND

BILDEBOK «Strand­krab­ba»

For­fat­ter: André Vaa­ler. Os­car Jan­sen (ill.) Au­dun Ri­kard­sen (fakta og foto). Por­tal

Alt det­te og mer til får du vite noe om i faktade­len i boka Strand­krab­ba. Men før du kom­mer så langt, får du leve deg inn i krabbe­hver­da­gen, slik den kan for­to­ne seg på inn­si­den av et leke­spann med vann.

Bilde­boka «Strand­krab­ba» av av André Vaa­ler, Os­car Jan­sen (il­lust­ra­sjo­ner) og Au­dun Ri­kard­sen (fakta og foto), er nem­lig delt i to. Før faktade­len er det en his­to­rie om ei lita krab­be som egent­lig ikke sy­nes krab­be­li­vet er noe sær­lig attraktivt. Spe­si­elt ikke om som­mer­en. Og sær­lig ikke i bun­nen av ei bøt­te med alt­for lite vann.

Det vil si, det tar litt tid før vi skjøn­ner at det hand­ler om ei krab­be. «Som­mer­en er ikke god for alle. Alle snak­ker om å ta vare på na­tu­ren, men er jeg en del av den? Jeg har lurt litt på det», åp­ner boka. Og teks­ten ak­kom­pag­ne­res av le­ken­de barn på ei strand.

Når vi blar om, ser vi rett inn i et gult spann, med ei strand­krab­be i. «Jeg har lig­get mye halv­død i røde og gule spann», får vi vite.

Det­te fun­ge­rer. André Vaa­ler fen­ger oss fra star­ten, og det er lett å en­ga­sje­re seg i krab­bas skjeb­ne, der den først blir lurt av ei kles­kly­pe med blå­skjell, så fan­get av en hov, put­tet oppi ei bøt­te med alt­for lite vann – og til slutt kastet på sjø­en igjen, sam­men med 87 and­re med­lem­mer av krabbe­stor­fa­mi­li­en.

Vaa­ler for­tel­ler med både hu­mor og al­vor, og blir ikke mer over­ty­de­lig i bud­ska­pet enn at vi tå­ler det.

Os­car Jan­sen har il­lust­rert boka. Som­mer­en er full av uro, her er lys og far­ger og fart, mens vin­te­ren, når «... best av alt: Det er in­gen barn som vil leke med oss», får tre fram i mer met­te­de og ro­li­ge blå­to­ner. Kunn­skap og em­pa­ti er fint å ha med seg, også på stran­da en som­mer­dag.

Au­dun Ri­kard­sen, fakta og foto

André Vaa­ler, tektst

Os­car Jan­sen, il­lust­ra­tør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.