Vi had­de ikke trodd at slike gru­som­me ting kun­ne skje her.

Fa­mi­li­en til Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san reis­te fra krigs­her­je­de So­ma­lia. Så opp­lev­de de sitt ver­ste ma­re­ritt i byen de trod­de var så fre­de­lig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

– Vi har ald­ri vært red­de i Kris­tian­sand, sier Sai­da Aswad, mor til kniv­drep­te Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14). Hun flyk­tet fra krig i So­ma­lia. Så opp­lev­de fa­mi­li­en sitt ver­ste ma­re­ritt i byen hun trod­de var så fre­de­lig.

5. de­sem­ber i fjor. Det skul­le bli den ver­ste da­gen i hen­nes liv. Og den har satt sine von­de, dype spor hos Sai­da Aswad, mor til Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14).

– Min fa­mi­lie og mine ven­ner sier jeg er sterk. Jeg må være sterk, for­di jeg må ten­ke på mine barn, sier Sai­da.

Fædre­lands­ven­nen mø­ter Sai­da og ekte­man­nen Ab­dul­la­hi Has­san i Kris­tian­sand ting­rett tirs­dag. De har sit­tet sam­men og fulgt retts­sa­ken mot 16-årin­gen som drep­te søn­nen de­res.

MIS­TET STORE­BROR

– Han har øde­lagt alt. Mitt liv og mine barns liv, sier Sai­da.

De yngs­te av de seks bar­na de­res har ennå ikke for­stått at store­bro­ren er borte.

– Det er for­fer­de­lig. Hvis det ringer på dø­ra, tror de noen gan­ger at Ja­kob kom­mer. Det er vans­ke­lig, sier far Ab­dul­la­hi.

I ret­ten er det kom­met fram at 16-årin­gen sier han ble lurt av Ja­kob i en han­del om hasj – som vis­te seg å være jord. Det skal ha lig­get bak hans enor­me sin­ne mot gut­ten.

TROR IKKE På TIL­TAL­TE

For­eld­re­ne til Ja­kob tror ikke til­tal­te snak­ker sant om kon­flik­ten mel­lom dem.

– Jeg tror ikke det­te hand­let om en kon­flikt om hasj og små­pen­ger, sier far Ab­dul­la­hi Has­san.

For­eld­re­ne me­ner hand­lin­gen må ha vært plan­lagt, og at det ikke er nor­malt å gå rundt med kniv. Det var ikke en van­lig kniv hel­ler. Men et vå­pen, po­eng­te­rer de.

– Jeg tror han had­de lyst til å dre­pe noen, han sa selv at han fikk et «adrenalinkick», sier far Ab­dul­la­hi Has­san.

KRITISKE TIL DE SAKKYNDIGE

Man­dag hør­te de for­kla­rin­gen til 16-årin­gen som tok li­vet av de­res sønn på 14 år. Han for­klar­te seg kaldt og ro­lig om det gru­som­me han har gjort.

Tirs­dag hør­te de barne­psy­ko­lo­gen som har ut­re­det til­tal­te for­tel­le at dra­pet var ufor­ståe­lig, at det ikke var noen tegn på at gut­ten skul­le bru­ke en kniv mot to men­nes­ker.

I lik­het med fa­mi­li­en til Tone Ile­bekk, er de kritiske til job­ben de tre sakkyndige har gjort.

– Rap­por­ten mang­ler en ut­dyp­ning av hans in­ter­es­se for se­rie­mor­de­re, grov vold og volds­fil- mer, som Is-vi­deo­er. Jeg tror han lik­te å dre­pe, sier Ja­kobs far.

GIKK BED­RE MED JA­KOB

5. de­sem­ber i fjor, da Ja­kob for­svant, var Sai­da ute og let­te et­ter ham.

– Vi trod­de ikke at slike gru­som­me ting skul­le skje her. Vi har ald­ri vært red­de i Kris­tian­sand, sier hun.

De reis­te fra So­ma­lia tid­lig på 90-tal­let

Ja­kob had­de hatt noen ut­ford­rin­ger knyt­tet til sko­len og ung­doms­mil­jø­et. Men den sis­te ti­den, et­ter at han byt­tet sko­le, had­de det gått mye bed­re med ham.

– De sto­re gut­te­ne mob­bet og slo ham. Men han vil­le ikke ak­sep­te­re at de mob­bet ham for­di han var mind­re enn dem, sier far Ab­dul­la­hi Has­san.

TONE VAR EN TYPISK MOR

På Wilds Min­ne sko­le så Tone Ile­bekk Ja­kob lig­ge på bak­ken. Hun viss­te ikke at han var kniv­stuk­ket, og vil­le hjel­pe.

– Som mor vil­le jeg gjort ak­ku­rat det sam­me som hen­ne. Hun var en typisk mor – og et fint men­nes­ke, sier Sai­da.

– Både vi og To­nes fa­mi­lie, tren­ger at den­ne gut­ten blir sit­ten­de len­ge i feng­sel. Han må kjen­ne at det gjør vondt, sier Sai­da.

Hun har rea­gert på at til­tal­te av for­sva­rer blir pre­sen­tert som en ung, norsk og in­tel­li­gent gutt.

– Det er ak­ku­rat som om det la­ges et skil­le mel­lom dis­se gut­te­ne. Ja­kob var også norsk. Født her på syke­hu­set i Kris­tian­sand. Han har ald­ri vært i So­ma­lia, sier hun.

Hun øns­ker å få fram at hen­nes sønn had­de det bra. Hun sier det ikke går an å be­skri­ve ham med ord, det må opp­le­ves.

– Hvor godt likt han var kom jo fram i be­gra­vel­sen hans. Det var så man­ge som var til ste­de, sier Sai­da.

Ons­dag blir det klart hva slags straff ak­tor, stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen øns­ker for til­tal­te.

– Først når han er dømt, kan jeg pus­te or­dent­lig. Han må i et strengt feng­sel. Jeg fø­ler en frykt for at han skal kom­me ut av sam­fun­net igjen, sier Sai­da Aswad.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Både vi og To­nes fa­mi­lie, tren­ger at den­ne gut­ten blir sit­ten­de len­ge i feng­sel. Han må kjen­ne at det gjør vondt, sier Sai­da Aswad.

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

Be­gra­vel­sen til Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san sam­let man­ge men­nes­ker.

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.