Gam­le Lund Trafo­sta­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Bygd i 1920, tre høye eta­sjer med to­talt 1500 kvad­rat­me­ter gulv, teg­net av ar­ki­tekt Thor­vald Hauff. Sta­sjo­nen har et til­bygg fra 1960 teg­net av Frid­tjof Fonahn.

● Det er ele­men­ter både av ny­ba­rokk (ut­for­min­gen av gavl, tak­form) og ny­klas­si­si­me (en­kel­het). Inn­gangs­par­ti­et med mo­nu­men­tal trapp, do­ris­ke søy­ler og pent ut­for­met dør er et ka­rak­te­ris­tisk ele­ment i fa­sa­den.

● Trans­for­ma­to­rer bru­kes til å til­pas­se spen­nin­gen mel­lom kraft­over­fø­rings­net­tet og for­bru­ker­net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.