HAR IKKE VARS­LET KRAV OM FOR­VA­RING

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Han vi­ser til at rap­por­ten er kva­li­tets­sik­ret av den retts­me­di­sins­ke kom­mi­sjon, som ikke har hatt noen ve­sent­li­ge merk­na­der.

– Både stats­ad­vo­kat og riks­ad­vo­kat har lagt den­ne kon­klu­sjo­nen til grunn, ved at de har vars­let at de ikke øns­ker å leg­ge ned på­stand om for­va­ring, sier Stalle­mo.

For­va­ring er en form form for straff som kan for­len­ges på ube­stemt tid. For å kun­ne idøm­me en slik straff må det fore­lig­ge en kva­li­fi­sert fare for nye, vol­de­li­ge hand­lin­ger.

Stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen har vars­let at på­tale­myn­dig­he­ten ikke vil kre­ve for­va­ring, men un­der sitt inn­led­nings­fore­drag po­eng­ter­te han at ret­ten står fritt til å vur­de­re det­te på selv­sten­dig grunn­lag.

Tallak­sen vil­le tirs­dag ikke sva­re på om han har end­ret syn på grunn­lag av det som har kom­met frem i ret­ten man­dag og tirs­dag.

– Jeg kom­mer til­ba­ke til te­ma­et om for­va­ring i min pro­se­dy­re ons­dag, sier Tallak­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.