10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. juni 2007

●● Det var skils­mis­se for åpen mik­ro­fon, og par­le­ments­val­get i Frankkrike ble nær­mest over­skyg­get av brud­det mel­lom Sé­go­lè­ne Royal og Fran­cois Hol­lan­de. Ryk­te­ne har len­ge svir­ret om kluss i sam­li­vet hos et av Frank­ri­kes mest be­røm­te par, ta­pe­ren av pre­si­dent­val­get Sé­go­lè­ne Royal og le­de­ren av so­sia­list­par­ti­et, Fran­cois Hol­lan­de. Un­der pre­si­dent­val­get og par­la­ments­val­get har pa­ret for­søkt å hol­de en be­dra­ge­risk fa­sa­de for å skju­le at pa­ret ikke kun­ne slåss mot po­li­tis­ke uenig­he­ter. Hol­lan­de har til­syne­la­ten­de len­ge hatt en af­fæ­re med en kvin­ne­lig jour­na­list. Iføl­ge to jour­na­lis­ter, som ny­lig gav ut en best­sel­ger om Royal, skul­le en pri­vat kri­se i for­hol­det være år­sa­ken til at hun stil­te til valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.