50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. juni 1967

●● Tung­vekts­mes­ter Cas­si­us Clay, som er ube­sei­ret i en strå­len­de bok­se­kar­rie­re, tap­te i natt kam­pen i en fø­de­ral rett i Houd­son da jury­en fant ham skyl­dig i å ha nek­tet mi­li­tær­tje­nes­te i den ame­ri­kans­ke hær. Dom­me­ren døm­te straks Clay til fem års feng­sel og 70.000 kro­ner i bot. 25 år gam­le Clay - etter­kom­mer et­ter en rømt ne­ger­sla­ve - har nek­tet å tje­neste­gjø­re i hæ­ren på grunn av han un­der nav­net Mu­hammad Ali er prest i den mu­ham­me­dans­ke sek­ten «Black Mus­lims». Jury­en på seks menn og seks kvin­ner - alle hvi­te - brukte bare 21 mi­nut­ter på å av­gjø­re skylds­spørs­må­let. Clays ad­vo­ka­ter gjor­de det straks klart at de vil­le ap­pel­le­re dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.