Geir (47) ble ope­rert på kjøpe­sen­te­ret

I for­ri­ge uke star­tet Ale­ris syke­hus Ag­der i Lil­le­sand kjøpe­sen­ter. Der skal 25.000 pa­si­en­ter få be­hand­ling.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VA­LE­RIE KU­BENS va­le­rie.ku­bens@fvn.no

Geir Aam­dal or­ket ikke å ven­te til over nytt­år med å bli kvitt smer­te­ne i kne­et. Han bruk­te ret­ten til fritt syke­hus­valg og end­te på ope­ra­sjons­bor­det til det ny­star­te­de Ale­ris syke­hus i Lil­le­sand kjøpe­sen­ter.

– Jeg er su­per­for­nøyd. Jeg had­de ikke hatt mu­lig­het for å ven­te et halvt år før jeg kun­ne få ope­ra­sjon på syke­hu­set i Kristiansand. Da had­de jeg måt­tet syk­mel­de meg, for jeg har hatt så vondt i kne­et og må kun­ne bøye meg i job­ben som vakt­mes­ter, sier Geir Aam­dal (47) fra Søg­ne.

– Det­te er geni­alt for alle par­ter, for meg og for ar­beids­gi­ver­ne mine, strå­ler han.

Aam­dal bruk­te ret­ten til fritt syke­hus­valg og fant selv ut at det ny­star­te­de Ale­ris syke­hus i Lil­le­sand had­de 14 da­gers vente­tid på me­nisk­ope­ra­sjon, og ba om å bli hen­vist dit. Og si­den Ale­ris har av­ta­le med Hel­se Sør-øst, slip­per Aam­dal å be­ta­le mer enn egen­an­de­len på 495 kro­ner, det sam­me som han had­de måt­tet be­ta­le på syke­hu­set i Kristiansand.

To ti­mer etter ope­ra­sjo­nen var han på bei­na igjen og ble hen­tet av kona, glad og for­nøyd.

25.000 ÅR­LIG

Rundt 25.000 pa­si­en­ter plan­leg­ger Ale­ris å be­hand­le i Lil­le­sand i lø­pet av et år på syke­hu­set som tok i mot førs­te pa­si­ent 14. juni.

– Det er stor etter­spør­sel etter tje­nes­te­ne våre. På man­ge om­rå­der er det køer i det of­fent­li­ge, og pa­si­en­ter tar kon­takt og etter­spør time hos spe­sia­list, både til kon­sul­ta­sjo­ner og ope­ra­sjo­ner, sier adm. dir. i Ale­ris

Hel­se, Grethe Aasved.

Syke­hu­set kom til som føl­ge av at Ale­ris tid­li­ge­re har kjøpt opp et pri­vat syke­hus i Rande­sund, Te­res, og det pri­va­te rønt­gen­sen­te­ret som al­le­re­de var etab­lert i Lil­le­sand, Cu­ra­to. Ale­ris har sam­let alt i Lil­le­sand, ut­vi­det og bygd om E-18-mø­bel­sen­te­ret i Lil­le­sand.

– Plas­se­rin­gen er guns­tig for å kun­ne be­hand­le pa­si­en­ter fra både Aust- og Vest-ag­der, sier Aasved.

KONSESJON

Hel­se- og om­sorgs­de­par­te­men­tet har gitt Ale­ris syke­hus­kon­se­sjon in­nen­for fag­om­rå­de­ne plas­tikki­rur­gi, or­to­pe­di, rygg­ope­ra­sjo­ner, øre-nese-hals, uro­lo­gi og ge­ne­rell ki­rur­gi.

Syke­hu­set i Lil­le­sand er på 1850 kvad­rat­me­ter, har ca. 30 an­sat­te og to­talt 13 post­ope­ra­ti­ve sen­ger, in­klu­dert en senge­post der pa­si­en­ter kan over­nat­te ved be­hov. Det har fire ope­ra­sjons­sa­ler, et la­bo­ra­to­ri­um for enk­le ana­ly­ser og har alt av mo­der­ne rønt­gen­ut­styr: MR, CT, ul­tra­lyd og van­lig rønt­gen, og får mam­mo­gra­fi til høs­ten.

Le­ge­ne har lang er­fa­ring fra and­re syke­hus, noen har 100 pro­sent stil­ling i Lil­le­sand, and­re har del­tid i til­legg til jobb and­re ste­der.

Ale­ris åp­ner også et kon­tor i Kristiansand sen­trum for kon­troll av pa­si­en­ter i plas­tikk ki­rur­gi og hud­be­hand­ling.

AV­TA­LE MED HEL­SE SØR-ØST

Ale­ris har av­ta­le med Hel­se SørØst om å ope­re­re en fast­satt kvo­te pa­si­en­ter in­nen or­to­pe­di, som Geir Aam­dals kne, og in­nen plas­tikk ki­rur­gi, som bryst­re­duk­sjo­ner og buk­plas­tikk.

Ale­ris tar også i mot pa­si­en­ter med pri­vat helse­for­sik­ring. I til­legg kan folk kan søke seg til syke­hu­set i Lil­le­sand uten å gå vei­en om fast­le­ge og for­sik­ring, men må da be­ta­le alt selv.

– Hen­sik­ten er å til­by søm­løse pa­si­ent­for­løp, sier Per Kris­ti­an An­der­sen, le­der for syke­hu­set i Lil­le­sand.

«Søm­løst pa­si­ent­for­løp» be­tyr at pa­si­en­ten skal kun­ne få alt på ett sted, uten lan­ge ven­te- ti­der mel­lom dia­gnos­tikk og be­hand­ling og opp­føl­ging. Ale­ris har også inn­gått sam­ar­beid med to fy­sio­te­ra­peu­ter og to kiro­prak­to­rer, som flyt­ter inn i syke­hu­sets lo­ka­ler.

– Ag­der er det førs­te ste­det i Nor­ge vi in­ves­te­rer stort for å til- by søm­løse pa­si­ent­for­løp uten­for Oslo, sier Aasved.

IN­GEN KØSNIKING

– Folk be­ta­ler seg ut av køen og sni­ker ikke i den, sier Grethe Aasved til kritikken mot pri­va­te syke­hus.

– Vi har mye le­dig ka­pa­si­tet, og vil­le gjer­ne tatt mer for det of­fent­li­ge, der folk of­te må ven­te på time. Pa­si­en­ter har sam­me ret­tig­he­ter hos oss som på of­fent­li­ge syke­hus. Vi gir be­hand­lings­ga­ran­ti – og hol­der den, sier hun.

Også reg­le­ne for pa­si­ent­ska­der

gjel­der på Ale­ris.

– Vi le­ver av at det er trygt og sik­kert å kom­me til oss, og at pa­si­en­te­ne er for­nøyd. Vi er Iso-ser­ti­fi­sert og set­ter pa­si­ent­sik­ker­het og kunde­ser­vice i høy­se­tet. Alle pa­si­en­ter blir bedt om å gi til­bake­mel­ding, og vi fø­rer sta­ti­stikk og sen­der det til myn­dig­he­te­ne på sam­me måte som of­fent­li­ge syke­hus, sier Aasved, som selv er lege.

Foto: Va­le­rie Ku­bens

Geir Aam­dal i sam­ta­ler med anes­tesi­lege Ani­ta Vår­øy på ny­star­te­de Ale­ris syke­hus Ag­der i Lil­le­sand.

FOTO: VA­LE­RIE KU­BENS

Or­to­ped Paal Arne­sen i ferd med å fik­se kne­et til Geir Aam­dal med kikk­hulls­ki­rur­gi. Til høy­re: Ope­ra­sjons­syke­plei­er Si­ri Thor­tveit Myh­re.

FOTO: VA­LE­RIE KU­BENS

Etter to ti­mer er Geir Aam­dal er klar for å dra hjem.

FOTO: VA­LE­RIE KU­BENS

Ale­ris har både CT (som på bil­det), MR, ul­tra­lyd, van­lig rønt­gen og får snart mam­mo­gra­fi. Fem ra­dio­gra­fer og tre rønt­gen­le­ger job­ber på syke­hu­set i Lil­le­sand.

FOTO: VA­LE­RIE KU­BENS

Syke­hu­set har inn­gang ved si­den av for­ret­nin­gen Cu­bus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.