Start får nye ei­ere

Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal be­kref­ter at det skjer sto­re ting i Start.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

En in­ves­tor­grup­pe med lo­kal for­ank­ring vil over­ta drif­ten av Start. Det har fått Even Øgrey Brands­dal til å fort­set­ter som di­rek­tør.

– Jeg kan be­kref­te at det på­går en dia­log med po­ten­si­el­le in­ves­to­rer med for­mål om å ska­pe stolt­het for Sørlandet. Ar­bei­det er ikke fer­dig­stilt, men vi er ikke langt unna. Får vi det­te til blir det fot­ball­fe­ber i Kristiansand, sier Even Øgrey Brands­dal til Fædre­lands­ven­nen.

Etter det Fædre­lands­ven­nen vet vil Brands­dal fort­set­te som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Start. Han får opp­ga­ven med å byg­ge en helt ny Start-or­ga­ni­sa­sjon.

– Hvis det­te går gjen­nom er jeg selv­sagt med, be­kref­ter Brands­dal.

Klub­ben kom­mer til å hol­de all­møte for de an­sat­te i lø­pet av kort tid, etter­fulgt av en presse­kon­fe­ran­se.

in­ves­tor­grup­pe

Etter det Fædre­lands­ven­nen vet, er det er en in­ves­tor­grup­pe som har lo­kal for­ank­ring som vil være med å over­ta drif­ten av klub­ben, der­som med­lem­me­ne øns­ker at skal det stif­tes et nytt ak­sje­sel­skap. Det må også hol­des et eks­tra­or­di­nært års­møte om pla­ne­ne skal gå igjen­nom.

På spørs­mål om hvil­ke sum­mer det er snakk om, sva­rer Brands­dal:

– In­ves­to­re­ne er vil­lig til å in­ves­te­re både kom­pe­tan­se og ka­pi­tal som leg­ger til ret­te for at vi kan opp­le­ve både sports­lig og kom­mer­si­ell suk­sess. Det skal være tuf­tet på lo­kal for­ank­ring gjen­nom å en­ga­sje­re og in­klu­de­re alle som har lyst til å være på den­ne rei­sen, sier Start-di­rek­tø­ren.

Pla­nen er at et nytt ak­sje­sel­skap skal ta over fot­ball­drif­ten av Start, der­som med­lem­me­ne vil.

Even Øgrey Brands­dal blir etter pla­nen ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i det nye sel­ska­pet. Det skal også an­set­tes en ny, sports­lig le­der. Den­ne pro­ses­sen ble, etter det Fædre­lands­ven­nen vet, satt på vent da Start og in­ves­to­re­ne ble kon­kre­te om et sam­ar­beid.

Klub­ben vars­let i etter­kant av års­mø­tet i mars at sty­ret vil vur-

❞ In­ves­to­re­ne er vil­lig til å in­ves­te­re både kom­pe­tan­se og ka­pi­tal som leg­ger til ret­te for at vi kan opp­le­ve både sports­lig og kom­mer­si­ell suk­sess. EVEN ØGREY BRANDS­DAL, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Start

dere hen­sikts­mes­sig or­ga­ni­se­ring. Ut­fal­let av det­te vil sann­syn­lig­vis også bli gjen­nom­gått ved et eks­tra­or­di­nært års­møte. Pla­nen er at Geir Tøn­nesland fort­set­ter som styre­le­der i IK Start.

FLE­RE salg de sis­te Åre­ne

Før års­mø­tet i mars, kunn­gjor­de Even Brands­dal at han slut­tet som Start-di­rek­tør, etter det han føl­te var mis­til­litt fra un­der­grup­pe­rin­ger i klub­ben.

– For­sla­ge­ne var drå­pen som fikk det til å ren­ne over. Jeg har opp­levd mye bak­snak­king, energi­lek­ka­sjer og folk som dol­ker deg i ryg­gen når du snur deg. Det­te er folk du egent­lig sto­ler på. Man tå­ler det en li­ten stund, men nå har det vart i så man­ge år, sa Brands­dal etter års­mø­tet.

Brands­dal har hele ti­den vært klar på at han ikke kom til å trek­ke seg på av­gjø­rel­sen, men ser nå ut til å ha gjort en hel­om­ven­ding.

Start er i dag or­ga­ni­sert som en idretts­klubb, hvor med­lem­me­ne be­stem­mer. Topp­fot­bal­len var tid­li­ge­re skilt ut i et eget sel­skap, Start Topp­fot­ball A/S.

Start har i man­ge år slitt med å få inn­tek­ter og kost­na­der til å mø­tes. Sam­ti­dig har de klart over­skudd to år på rad - først og fremst på grunn av spil­ler­salg. I fjor hen­tet klub­ben inn rundt 10 mil­lio­ner kro­ner på å sel­ge gull­kal­ve­ne Kris­tof­fer Ajer og Matt­hias Ras­mus­sen. Året før ble Bis­mark Acos­ta, Zlat­ko Tri­pic, Er­nest Asan­te og Matt­hias Vil­hjalms­son solgt.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Even Øgrey Brands­dal trakk seg som Start-di­rek­tør i mars, men har nå be­stemt seg for å fort­set­te. Her jub­ler han etter kva­liks­ei­e­ren mot Jerv i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.