Krfs vans­ke­li­ge bud­skap

Kris­te­lig Folke­par­tis størs­te øns­ke etter val­get er å kom­me i re­gje­ring. Men par­ti­et har et vans­ke­lig bud­skap å sel­ge for å kom­me dit.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Det­te er uka for po­li­tis­ke opp­sum­me­rin­ger. Stor­tin­get går fra hver­and­re. Fle­re av par­ti­ene hol­der sine av­slut­ten­de presse­kon­fe­ran­ser. Og på alle parti­kon­to­re­ne jus­te­res de sis­te pla­ne­ne før høs­tens valg­kamp.

Det enes­te som er klart på den­ne si­den av som­mer­pau­sen, er at val­get blir svært spen­nen­de - på fle­re må­ter. Spørs­må­let om de rødgrøn­ne el­ler bor­ger­li­ge par­ti­ene får fler­tall, er på in­gen måte av­gjort. Ei hel­ler hvor man­ge par­ti­er som kla­rer å kom­me seg over sperre­gren­sen. Vi kan for førs­te gang ende opp med bare fire par­ti­er med na­sjo­nal re­pre­sen­ta­sjon. Både KRF, Venst­re og SV kan vip­pe un­der det av­gjø­ren­de vik­ti­ge 4-tal­let.

KRF blir et nøk­kel­par­ti.

Det er hel­ler ikke klart hvil­ke par­ti­er som fak­tisk vil gå med i hvil­ken re­gje­ring. KRF blir i den­ne sam­men­hen­gen et nøk­kel­par­ti. Selv om lands­mø­tet sam­let seg om en H/krf/v-re­gje­ring, har parti­le­der Knut Arild Harei­de åp­net for å kun­ne del­ta i en re­gje­ring med Ap og Sp.

For KRF er det et stort po­eng i seg selv å kom­me i re­gje­ring. Par­ti­et har ikke sit­tet rundt Kon­gens bord og styrt lan­det fra dag til dag si­den 2005. Men vei­en dit kan bli vans­ke­lig. Det fikk vi en for­smak på un­der man­da­gens opp­sum­me­ren­de presse­kon­fe­ran­se. I Krfs eget re­fe­rat ly­der førs­te set­ning i teks­ten: «Le­ver­te du en stem­me på KRF i 2013 i håp om å få mer KRF­po­li­tikk, da har du fått god av­kast­ning». Mens en av de sis­te set­nin­ge­ne ly­der: «Vi me­ner Nor­ge tren­ger en an­nen kurs.». Beg­ge set­nin­ge­ne er si­ta­ter fra parti­le­der Harei­de.

I mø­tet med vel­ger­ne må både parti­le­de­ren og res­ten av par­ti­et kla­re å kom­mu­ni­se­re det­te bud­ska­pet: KRF har fått stort gjen­nom­slag. Men vil li­ke­vel ikke fort­set­te å støt­te den re­gje­rin­gen som har gitt dem det.

Det kan bli en kre­ven­de øvel­se. Ikke minst for­di KRF er en bred koa­li­sjon av uli­ke grup­per med uli­ke po­li­tis­ke tyngde­punk­ter. For parti­le­del­sen er det en stor ut­ford­ring å hol­de dis­se sam­let når par­ti­er både til høy­re og venst­re øns­ker sam­ar­beid med KRF.

Knut Arild Harei­des par­ti blir et av de mest in­ter­es­san­te å føl­ge i valg­kam­pen. Og tro­lig etter­på.

Nest­le­der­ne Kjell In­golf Rop­stad og Olaug Bolle­stad sam­men med parti­le­der Knut Arild Harei­de un­der Krfs av­slut­ten­de presse­kon­fe­ran­se for som­mer­en man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.