To­nes enke­mann: – En hån mot oss

Mor­ten An­der­sen, enke­man­nen etter Tone Ile­bekk, rea­ge­rer sterkt på ak­tors på­stand om ti års feng­sel. Det sam­me gjør for­eld­re­ne til Ja­kob Has­san.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Der­som ting­ret­ten nå er enig med ak­tor, kan det bety at 16-årin­gen er fri etter seks-sju år.

– Jeg sy­nes det er en hån mot oss – alle på­rø­ren­de, også fa­mi­li­en til Ja­kob, sier Mor­ten An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen etter at retts­sa­ken mot den dob­belt­draps­til­tal­te 16-årin­gen er over.

– Had­de ak­tor sagt 15 års feng­sel som et ut­gangs­punkt, og truk­ket 15 pro­sent av på det, så had­de jeg vist for­stå­el­se for det. Men ikke at han først går ned til 12 år og så gir straffe­ra­batt, sier An­der­sen.

Tone Ile­bekk (48) ble drept på Wilds Min­ne sko­le.

– Det­te er det Tone er verdt i straff`? Jeg har ikke ord, leg­ger Mor­ten An­der­sen til.

Han og søn­ne­ne Sond­re og Si­men har fulgt retts­sa­ken, men reis­te seg brått og gikk ut da på­stan­den på ti år kom fra ak­tors munn.

– Vi var eni­ge om at hvis han fikk ti år el­ler mind­re, så gikk vi. Det er den enes­te må­ten jeg kan mar­ke­re det­te på, sier An­der­sen.

– Ti år er alt for lite, sier Ja­kobs far Ab­dul­la­hi Has­san til Fædre­lands­ven­nen.

Han me­ner 16-årin­gen bør få for­va­ring.

– Det er ri­si­ko for at han gjø­re det­te igjen. Han vi­ser ikke noe ag­gre­sjon i for­kant - men går li­ke­vel til an­grep. Det er pro­ble­met her. Det går ikke an å se på den­ne gut­ten at han har be­gått to drap, sier Ja­kobs far.

INTERESSE FOR IS-VIDEOER

Han pe­ker på gut­tens interesse for Is-videoer, bru­ta­le draps­hand­lin­ger på film og masse­mor­de­re.

– Det må være her han har lært å ta liv slik han gjor­de. Man bur­de ha snak­ket med noen eks­per­ter som har mer er­fa­ring på det­te fel­tet, sier Ab­dul­la­hi Has­san.

Ja­kob mor Sai­da Aswad hå­per dom­me­ren øker straf­fen.

– Han må få den straf­fen han for­tje­ner, sier hun.

Mor­ten An­der­sen ser at ak­tor be­grun­ner på­stan­den med juss og tid­li­ge­re dom­mer.

– Men det er in­gen men­nes­ke­li­ge fak­to­rer her, sier Mor­ten An­der­sen opp­gitt.

I Nor­ge kan man søke om prøve­løs­la­tel­se når 2/3 av so­nin­gen er gjen­nom­ført.

Der­som ting­ret­ten kom­mer til sam­me straff som på­stan­den, kan til­tal­te være fri etter seks-sju år.

Det av­hen­ger også av re­sul­ta­tet av even­tu­el­le anke­be­hand­lin­ger av en dom.

Ak­tor Jan Tallak­sen var i sin pro­se­dy­re klar på at lo­ven ikke åp­ner for å gi 16-årin­gen en for­va­rings­straff. Det­te er en straff som kan bru­kes der­som det fore­lig­ger en re­ell og nær­lig­gen­de fare for nye, vol­de­li­ge hand­lin­ger.

En slik straff kan for­len­ges helt til den døm­te ikke len­ger ut­gjør en fare som sam­fun­net må be­skyt­tes fra.

Tallak­sen la til at ret­ten kan kom­me til en an­nen kon­klu­sjon, der­som den vur­de­rer det slik at stats­ad­vo­ka­ten har tol­ket lo­ven feil.

DOM TRO­LIG I NES­TE UKE

– Det har kun skjedd én gang tid­li­ge­re i Nor­ge at en per­son un­der 18 år har blitt dømt til for­va­ring. Jeg valg­te å bru­ke en del tid på den­ne tid­li­ge­re dom­men i min pro­se­dy­re, for å syn­lig­gjø­re hvor­for jeg me­ner for­va­ring ikke er ak­tu­elt her, sier Tallak­sen til Fædre­lands­ven­nen.

I 2014 ble en miljø­ar­bei­der på en in­sti­tu­sjon i As­ker drept av ei 15 år gam­mel jen­te. Jen­ta ble se­ne­re dømt til ni års for­va­ring. I sin pro­se­dy­re vis­te Tallak­sen til at den­ne jen­ta had­de en for­his­to­rie med gjen­tat­te volds­hand­lin­ger.

– Det har ikke til­tal­te i den­ne sa­ken hatt, sier Tallak­sen.

Si­den den til­tal­te er un­der 18 år går maks­straf­fen ned fra 21 års feng­sel til 15 års feng­sel. Nor­mal­straf­fen for drap i Nor­ge er 12 års feng­sel.

En dom vil fore­lig­ge i slut­ten av nes­te uke, opp­lys­te ting­retts­dom­mer Ben Fe­gran da ret­ten ble he­vet ons­dag etter­mid­dag.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Mor­ten An­der­sen (t.h.) og søn­ne­ne Si­men og Sond­re har fulgt hele retts­sa­ken mot den draps­til­tal­te 16-årin­gen. Da på­stan­den ble lagt frem ons­dag for­lot de sa­len i pro­test.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Sai­da Aswad, mor til Ja­kob (14).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.