Spo­ret selv opp ty­ve­ne

Det kan straf­fe seg å stje­le en gjen­stand som har in­ne­byg­get gps. Det fikk to ka­rer fra Søg­ne er­fa­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL NYGAARD kjetil.nygaard@fvn.no

Da ro­bot­gress­klip­pe­ren for­svant, tok Slette­bøes an­sat­te af­fæ­re. Det før­te til på­gri­pel­se av to ty­ver som mis­ten­kes for to­talt ti lov­brudd den sam­me nat­ta.

– Vi sper­ret in­ne bi­len de­res med vår bil. Så la vi noen sto­re stei­ner bak hju­le­ne til bi­len de­res, slik at de ikke skul­le slip­pe unna.

Det var om mor­ge­nen tors­dag 15. juni at dag­lig le­der Ak­sel Slette­bøe i TO Slette­bøe AS kom på jobb. Han skul­le set­te på vann­ing uten­for hage­bu­tik­ken i Bar­stølv­ei­en da han opp­da­get at ro­bot­gress­klip­pe­ren til 35.000 kro­ner var borte.

– Lade­sta­sjo­nen til den var også borte, og led­nin­gen klip­pet. Da skjøn­te jeg at den var stjå­let, for­tel­ler han.

IN­NE­BYG­GET GPS

Det var da han kom på det geni­a­le: Ro­bot-gress­klip­pe­ren har in­ne­byg­get gps, som Slette­bøe kun­ne spo­re opp gjen­nom en app på te­le­fo­nen.

– Der så jeg at den sto i Søg­ne, for­tel­ler den dag­li­ge le­de­ren.

Han kjør­te da opp til kon­to­ret og pluk­ket opp Stein Erik Jahr, som er salgs- og mar­keds­sjef i be­drif­ten. De sat­te kur­sen mot Søg­ne, og kon­tak­tet po­li­ti­et.

– De had­de ikke res­sur­ser til­gjen­ge­lig akku­rat da, men ba oss gi be­skjed der­som vi fant klip­pe­ren, for­tel­ler Jahr.

FANT BIL MED TYVEGODS

Gps-en le­det duo­en til et bo­lig­felt i Søg­ne. De så inn i en par­kert bil, og der lå både gress­klip­pe­ren de­res og en del and­re ting som de an­tok måt­te være tyvegods.

– Vi kom i snakk med en nabo, som for­tal­te at to menn had­de bå­ret inn mas­se ut­styr fra den bi­len sam­me mor­gen, sier Jahr.

Der­med kon­tak­tet de po­li­ti­et, som etter å ha mot­tatt in­for­ma­sjo­nen fra Slette­bøe sine egne «etter­fors­ke­re», ryk­ket ut med inn­sats­le­der-pa­trul­jen og en van­lig po­liti­pa­trul­je.

– De ba oss ven­te uten­for, og om­rin­get bo­li­gen slik at ty­ve­ne ikke skul­le stik­ke av. Så på­grep de beg­ge to, sier salgs­sje­fen.

FØR­TE TIL PÅ­GRI­PEL­SE

Det var to menn i 40-åre­ne som ble på­gre­pet. Bo­li­gen de opp­holdt seg i ble ran­sa­ket, og der fant po­li­ti­et mer gods som knyt­tet dem til and­re straff­ba­re for­hold.

Hele ruta de kjør­te rundt og stjal er godt do­ku­men­tert gjen­nom gps-spo­rin­gen på gress­klip­pe­ren. Den vi­ser at men­ne­ne har vært inn­om fle­re ste­der i Sør­lands­par­ken, i til­legg til Tveit, Birke­land, Ven­ne­sla og No­de­land før de par­ker­te bi­len fullas­tet av tyvegods uten­for bo­li­gen i Søg­ne.

PO­LI­TI­ET SKRYTER

– Det­te er vi selv­sagt vel­dig for­nøyd med, sier etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll ved Kristiansand po­liti­sta­sjon.

Han for­tel­ler at de to men­ne­ne er mis­tenkt for ti straff­ba­re for­hold etter ty­veri­rai­det den ak­tu­el­le nat­ta.

– Det er snakk om inn­brudd i sju-åtte bi­ler, en til­hen­ger og den gress­klip­pe­ren, sier San­de­ll.

Po­li­ti­et opp­lys­te da men­ne­ne ble på­gre­pet i for­ri­ge uke at de «har rai­det fra sør­lands­by til sør­lands­by».

Den ene av men­ne­ne ble va­re­tekts­fengs­let. Den and­re slapp fri mot melde­plikt.

– Beg­ge er kjen­nin­ger av po­li­ti­et fra før, for­kla­rer San­de­ll.

Hele ty­veri­rai­det ble spo­ret gjen­nom gps-en i gress­klip­pe­ren. Ved å zoo­me inn kun­ne Ak­sel Slette­bøe se alle ste­de­ne ty­ve­ne stop­pet i lø­pet av tok­tet.

FOTO: KJETIL NYGAARD

Ei uke etter den ble stjå­let fra rund­kjø­rin­ga i Bar­stølv­ei­en var ro­bot­gress­klip­pe­ren tilbake i full jobb. Salgs- og mar­keds­sjef Stein Erik Jahr (t.v.) og dag­lig le­der Ak­sel Slette­bøe i TO Slette­bøe AS spo­ret opp gress­klip­pe­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.