FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ale­ris

● Er et svensk kon­sern som dri­ver in­nen hel­se, om­sorg, barne­vern, syke­hjem, om­sorgs­bo­li­ger, psy­kisk om­sorg, se­nior­bo­li­ger, hjemme­tje­nes­ter og vel­ferds­tek­no­lo­gi.

● Det ei­es 100 pro­sent av de svens­ke Wal­len­berg­stif­tel­se­ne, som ikke tar ut ut­byt­te.

● Ale­ris har 13 syke­hus og rønt­gen­av­de­lin­ger på for­skjel­li­ge ste­der i Nor­ge.

● Ale­ris Re­gion Sør Aren­dal ad­mi­ni­stre­rer om­sorgs­til­bud for ung­dom fle­re ste­der, og har en bo­lig blant an­net på Flek­ker­øy i Kristiansand.

● Ale­ris øns­ker ikke å opp­gi tall for om­set­ning el­ler for inn­hol­det i av­ta­len med Hel­se Sør-øst.

● Kil­de: Ale­ris

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.