– Skal bli møte­plas­sen i byen

An­leggs­gjer­de­ne ryd­des bort og ute­res­tau­ran­te­ne på Tor­vet har fått stør­re rom for å ta i mot gjes­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

– Det har vært vårt mål de fire­fem sis­te åre­ne å opp­gra­de­re det­te til å bli møte­plas­sen i Kvad­ra­tu­ren. Vi hå­per å fyl­le Tor­vet med liv og røre, sier Jon Bjør­gum.

Kvad­ra­tur-in­ves­to­ren er dag­lig le­der i Torv­par­ke­ring AS og styre­le­der i Chris­ti­ans­holm Eien­dom, som ei­er hele Torv­kvar­ta­let.

I går mot­tok han bloms­ter da den in­ter­na­sjo­na­le kaffe­bar­kje­den Star­bucks slo opp dø­ra mot et ny­re­no­vert torv un­der knall­blå him­mel.

– NY HVERDAG

Et par ti­mer se­ne­re gjor­de na­bo­ene i res­tau­rant­rek­ka på Ned­re Torv det sam­me: Her­lig Land, Jo­nas B. Gun­der­sen og Monsoon.

– Res­tau­ran­te­ne får en ny hverdag med area­le­ne de har fått nå, me­ner Jon Bjør­gum.

Tor­vet ble stengt i sep­tem­ber 2015 for å byg­ge par­ke­rings­an­legg un­der bak­ken. Etter den tid har åp­nin­gen blitt ut­satt en rek­ke gan­ger.

Ved 11-ti­den i går kun­ne pro- sjekt­sje­fen selv bære bort an­leggs­gjer­de­ne som har stengt av Tor­vet mot Mar­kens.

– Å job­be midt i byen er all­tid ut­ford­ren­de med tan­ke på å ver­ne bygge­plas­sen. Men folk har vært tål­mo­di­ge og greie. Det har også kom­met for­skjel­li­ge til­leggs­be­stil­lin­ger som har for­sin­ket ar­bei­det, opp­ly­ser Je­sper E. Mag­nus­sen fra en­tre­pre­nø­ren Vei­dek­ke.

Noen gjer­der blir stå­en­de inn mot fa­sa­den til Spare­ban­ken Sør og bi­blio­te­ket for å ver­ne trær­ne som etter hvert skal få be­skyt­ten­de stål­skjørt rundt seg. Det kan trengs, ikke minst på tors­dags­kvel­de­ne.

Men ute­ser­ve­rin­gen er alt­så fullt åp­net, i mer roms­lig og eks­klu­siv ut­for­ming enn før:

– Ser­ve­rings­so­nen er ut­vi­det med to me­ter etter ut­tryk­ke­lig øns­ke om mer plass fra res­tau­ran­te­ne. Inn mot veg­gen er det lagt hel­ler av gneis, mens det er gra­nitt midt på Tor­vet, som tå­ler tyng­re kjøre­tøy, for­tel­ler Ei­nar Hans­sen, råd­gi­ver i Kristiansand Eien­dom, kom­mu­nens ei­en­doms­av­de­ling.

Et tyng­re, par­kert kjøre­tøy som ble sta­dig let­te­re etter hvert som slan­gen gjor­de job­ben ons­dag, var tank­bi­len fra by­ens bryg­ge­ri.

Den skal ven­te­lig få kjørt seg de nes­te par må­ne­de­ne.

OPPGRADERT FOR MIL­LIO­NER

– Vi hå­per det­te skal bi­dra til vi­ta­li­se­ring og til­rette­leg­ging for all­si­di­ge ak­ti­vi­te­ter både på Øv­re og Ned­re Torv, sier Hans­sen.

De har in­ves­tert fire mil­lio­ner kro­ner i oppgradert dek­ke på Tor­vet, og kom­mu­nen be­ta­ler bror­par­ten. I til­legg kom­mer snø­ti­nings­an­legg i alle gang­ba­ner, samt på halv­de­len av Ned­re Torv mot Mar­kens.

Det sto­re inn­ryk­ket ven­tes tors­dag kveld, når Som­mer på Tor­vet gjen­opp­står med brask og bram. Tor­vet foran Dom­kir­ken vil fort­satt være av­stengt grun­net di­ver­se ar­bei­der.

Kom­mu­nen og bygg­her­ren kom i mai til retts­lig for­lik som in­ne­bar at kom­mu­nen tar en eks­tra­reg­ning på 3,5 mil­lio­ner kro­ner for å leg­ge dren­sas­falt.

Den for­mel­le over­ta­kel­sen av Ned­re Torv fin­ner sted fre­dag, mens på Øv­re Torv blir gjer­de­ne først fjer­net rundt 1. juli.

Åp­nin­gen av selve par­ke­rings­hu­set er også ut­satt, an­slått til midt­en av juli, mens Kirke­gata blir åp­net 10. au­gust.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Pro­sjekt­sjef Je­sper E. Mag­nus­sen fra en­tre­pre­nø­ren Vei­dek­ke løf­ter bort ett av gjer­de­ne som steng­te av Ned­re Torv mot Mar­kens.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Jo­an­nis Vend­rig, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Star­bucks Nor­ge og Sve­ri­ge, åp­net ons­dag kaffe­ba­ren på Ned­re Torv med å for­sik­re at de ser minst 20-30 år fram­over.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Ei­nar Hans­sen (t.v.) fra Kristiansand Eien­dom og Jon Bjør­gum fra Chris­ti­ans­holm Eien­dom foran køen ved Star­bucks ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.