26-åring om­kom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MAR­GRETHE FIDJE LENA RUSTAN FIDJESTAD

En 26 år gam­mel mann fra Kristiansand om­kom etter en mc-ulyk­ke i Gra­va­ne sent tirs­dag kveld.

Det opp­lys­te po­li­ti­et ons­dag for­mid­dag etter at de på­rø­ren­de var vars­let.

– Vi har gjort un­der­sø­kel­ser som vi vil få svar på ved et se­ne­re tids­punkt. Krim­tek­ni­ke­re har vært på ste­det for å un­der­sø­ke kjøre­tøy og spor, for å si noe om fart, el­ler om det har vært noe galt med kjøre­tøy­et, sa etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll ved Kristiansand po­liti­sta­sjon.

Mo­tor­syk­ke­len av­døde kjør­te, var en tu­sen­ku­bik­ker. Po­li­ti­et har ikke mis­tan­ke om rus, men be­kref­ter at det er mis­tan­ke om uakt­som kjø­ring, ba­sert på vitne­opp­lys­nin­ger.

– Det er in­gen­ting som til­si­er at and­re kjøre­tøy har vært in­volvert. Døds­år­sa­ken se­es i sam­men­heng med ulyk­ken, ut­over det­te kan vi ikke gi noen de­tal­jer. Det ser ut til at hjelm er brukt, men at den­ne har falt av i for­bin­del­se med det som skjed­de, fort­set­ter San­de­ll.

KOLLIDERT I ET GJERDE

– En mc-fø­rer har kollidert i et gjerde langs vei­en. Han var ikke be­visst da han ble frak­tet til syke­hus med am­bu­lan­se, be­skrev po­li­ti­ets inn­sats­le­der, Joakim Jaabæk, tirs­dag kveld.

Po­li­ti­et ble vars­let klok­ken 23.40, men om­sten­dig­he­te­ne var da fore­lø­pig ukla­re. Om­rå­det rundt ulyk­kes­ste­det, like bak fiske­mot­ta­ket på Fiske­bryg­ga, var sper­ret av. Po­li­ti­ets krim­tek­ni­ke­re og Sta­tens veg­ve­sens ulyk­kes­grup­pe un­der­søk­te ste­det natt til ons­dag.

– DE­LER STRØDD UT­OVER

Sti­ne Bir­git­te Slø­g­e­dal var vit­ne til ulyk­ken. Hun satt i egen bil, på vei fra Fiske­bryg­ga, da hun hør­te det hun be­skri­ver som en in­tens mo­tor­syk­kel­lyd.

– Plut­se­lig så jeg mo­tor­syk­ke­len kom langs as­fal­ten og skled inn i et net­ting­gjer­de. Jeg fikk ikke med meg så man­ge de­tal­jer. Min re­ak­sjon var bare å stop­pe bi­len og løpe ut. Al­le­re­de da had­de det kom­met fire-fem per­soner til fø­re­ren. Det lå fle­re mo­tor­syk­kel­de­ler strødd ut­over vei­en, be­skri­ver hun.

Da hun kom til åste­det, had­de noen al­le­re­de ringt po­li­ti­et.

– Det tok ikke lang tid før am­bu­lan­se kom til ste­det og medi­sin­per­so­na­le be­gyn­te med hjerte­kom­pre­sjo­ner, for­tel­ler Slø­g­e­dal.

FOTO: STI­NE BIR­GIT­TE SLØ­G­E­DAL

Fø­re­rens mo­tor­syk­kel foran gjer­det den kol­li­der­te i.

MAR­GRETHE FIDJE FOTO: EIRIN

Po­li­ti­et sper­ret av ulyk­kes­ste­det etter ulyk­ken tirs­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.