Lo­ver stor for­bed­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE R. ULEBERG

Det skal bli mye bed­re å bo her sør. Fyl­kes­po­li­ti­ker­ne me­ner fak­tisk du kan få det mye bed­re enn du har det nå når ett Ag­der ska­pes.

– Selve må­let: At inn­byg­ger­ne på Ag­der får enda bed­re mu­lig­he­ter til å leve gode liv.

Det sa fyl­kes­ord­fø­rer i vest, Terje Dam­man (H), da han sam­men med kol­le­ga Tellef Inge Mør­land (Ap) fra aust holdt fel­les åp­nings­tale un­der det his­to­ris­ke fel­les fyl­kes­tings­mø­tet på Revs­nes Ho­tell på Byg­lands­fjord ons­dag.

Høy­res gruppe­le­der i VestAg­der, Sal­ly Ven­nesland, min­net om at fyl­kes­tin­ge­ne møt­tes på årets ly­ses­te dag – og at fram­ti­da ser lys og flott ut.

– Jeg min­ner om at sola nå snur, sa De­mo­kra­te­nes Vi­dar Klep­pe, som la til:

– Det blir spen­nen­de å se hva som skjer med enig­he­ten i lands­de­len og fo­ku­set på inn­byg­ger­ne når de sto­re par­ti­ene Høy­re og Ap etter hvert skal no­mi­ne­re og fin­ne topp­kan­di­da­ter til det nye fyl­kes­tin­get. Da må noen vra­kes, og da kom­mer tes­ten på sam­hol­det.

Tellef Inge Mør­land ma­net til fre­de­lig sam­ek­sis­tens og raus­het. Frps Ås­hild Bru­unGun­der­sen fulg­te opp. Hun måt­te i vin­ter ta pau­se fra po­li­tik­ken, Frp i Aust-ag­der krang­ler ennå etter at hun var med på å sik­re fler­tall for ett Ag­der.

– For noen av oss har det­te kos­tet vel­dig mye, men jeg vil våge den på­stand at vi al­le­re­de har tjent mye mer på sam­men­slå­ing i aust, enn vi kun­ne hå­pet å opp­nå med å strit­te i mot.

Det ble enig­het om 49 plas­ser når det nye fyl­kes­tin­get vel­ges høs­ten 2019. Ei fel­les­nemnd med 11 fra hvert fyl­ke skal nå lede ar­bei­det med å ska­pe den nye fyl­kes­kom­mu­nen.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Hvem skal ut? Det blir én fyl­kes­ord­fø­rer mind­re på Ag­der og 21 fær­re plas­ser i det nye fyl­kes­tin­get fra 2020. Nå er det 70 i de to fyl­kes­tin­ge­ne. Det nye får 49 se­ter. Det kan bli hef­tig no­mi­na­sjons­kamp om et par år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.