An­be­fa­ler å leg­ge Nav-kon­to­ret til Aren­dal

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng an­be­fa­ler å leg­ge fyl­kes­kon­to­ret til Aren­dal, på tross av at den fag­li­ge an­be­fa­lin­gen er Kristiansand.

Nav har over leng­re tid job­bet med å lage en ny, re­gio­nal struk­tur. I den for­bin­del­se har det vært kjent at man øns­ker å gjø­re som fyl­kes­kom­mu­ne­ne og slå seg sam­men til ett fel­les kon­tor for Ag­der-fyl­ke­ne.

Spørs­må­let har vært hvor kon­to­ret skal lig­ge; i Aren­dal el­ler i Kristiansand.

I det førs­te for­sla­get som ble sendt på hø­ring, an­be­fal­te Nav å leg­ge kon­to­ret til Kristiansand, noe som før­te til ster­ke re­ak­sjo­ner. Det var nem­lig en del av av­ta­len ved fyl­kes­sam­men­slå­in­gen at stat­li­ge ar­beids­plas­ser skul­le leg­ges til Aren­dal.

Nå har alt­så Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng kom­met med sine en­de­li­ge an­be­fa­lin­ger i et brev sendt til ar­beids- og so­sial­mi­nis- ter An­ni­ken Haug­lie. Og hun an­be­fa­ler Aren­dal som ste­det hvor fyl­kes­kon­to­ret skal lig­ge.

I bre­vet ly­der be­grun­nel­sen: «Kristiansand er fag­lig an­be­fa­ling. Aren­dal trek­kes fram som mu­lig al­ter­na­tiv grun­net nær­het til fyl­kes­mann mv. og hen­sy­net til re­gio­nal ba­lan­se. Det er inn­gått av­ta­le mel­lom fyl­ke­ne om plas­se­ring av stat­li­ge og fyl­kes­kom­mu- na­le ar­beids­plas­ser. For å un­der­støt­te en god re­gio­nal ut­vik­ling i Ag­der, an­be­fa­ler jeg Aren­dal som re­gion­kon­tor for Nav Ag­der.»

I en epost til Fædre­lands­ven­nen for­tel­ler di­rek­tø­ren at hun har spe­si­elt vur­dert re­gio­na­le po­li­tis­ke pro­ses­ser og prio­ri­te­rin­ger.

– Hø­rings­inn­spil­le­ne fra fyl­kes­kom­mu­ne­ne i Aust- og Vest-ag- der be­to­ner sin kla­re for­vent­ning om at Nav føl­ger det som er av­talt, om at Nav-re­gion­kon­tor i Ag­der skal lig­ge i Aren­dal. Den fel­les fyl­kes­man­nen for Ag­der an­be­fa­ler da også at Navs re­gion­kon­tor leg­ges til Aren­dal, skri­ver Vå­geng.

Hilde Høy­nes, di­rek­tør for Nav i Aust-ag­der, er glad for Vå­gengs an­be­fa­ling.

– Jeg støt­ter an­be­fa­lin­gen, og er glad for at Vå­geng støt­ter den pro­ses­sen som har vært po­li­tisk. Jeg tror det­te vil styr­ke et sam­men­slått Ag­der. Det er po­si­tivt at vi har to ster­ke byer med kom­pe­tanse­ar­beids­plas­ser, sier Høy­nes.

Nå er det opp til Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie å fat­te en­de­lig ved­tak i sa­ken.

I en e-post til Fædre­lands­ven­nen skri­ver hun tirs­dag kveld at hun nå har mot­tatt Nav-di­rek­tø­rens an­be­fa­lin­ger, men sier ikke noe om hun vil føl­ge dem el­ler ikke.

– Di­rek­tø­ren har også gitt sine vur­de­rin­ger knyt­tet til lo­ka­li­se­ring, og jeg mer­ker meg de vur­de­rin­ger som er gjort knyt­tet til Ag­der, Trøn­de­lag og Finn­mar­kTroms. Jeg har et kon­takt­møte med ar­beids- og vel­ferds­di­rek­tø­ren først­kom­men­de fre­dag, og der vil jeg få en an­led­ning til å få ut­dy­pen­de kom­men­ta­rer om de vur­de­rin­ge­ne som di­rek­tø­ren her har gjort, skri­ver Haug­lie.

FOTO: NTB SCANPIX

Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.