Brexit sen­tralt tema

Brexit var et sen­tralt tema da dron­ning Eliza­beth les­te opp tron­ta­len un­der åp­nin­gen av Parlamentet. Men se­re­mo­ni­en var ikke så sta­se­lig som den plei­er å være.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det nye Parlamentet tråd­te sam­men ons­dag etter at De kon­ser­va­ti­ve tap­te sitt rene fler­tall i Un­der­hu­set i val­get i mai. For førs­te gang på man­ge år ble den tra­di­sjo­nel­le se­re­mo­ni­en gjen­nom­ført uten at re­gje­rin­gen kan være sik­ker på å få gjen­nom­slag for sin po­li­tis­ke agen­da.

Tron­ta­len, som er skre­vet av re­gje­rin­gen med stats­mi­nis­ter There­sa May i spis­sen, inne­holdt en for­mell kunn­gjø­ring av i alt 27 lo­ver som re­gje­rin­gen øns­ker å få inn­ført, hvor­av åtte er knyt­tet til den kom­pli­ser­te Eu-ut­mel­del­sen.

INNLEMMER EU-LOVVERK

I lø­pet av de to nes­te åre­ne vil re­gje­rin­gen sør­ge for at mye av det som i dag er en del av EUS lovverk, blir inn­lem­met i Stor­bri­tan­nias eget na­sjo­na­le lovverk.

– Det­te vil bli sup­plert med lov­gi­ving for å sik­re at Stor­bri­tan­nia gjør brexit til en suk­sess ved at det etab­le­res ny na­sjo­nal po­li­tikk for inn­vand­ring, in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner, kjerne­fy­sisk sik­ker­het, jord­bruk og fiske, sa dron­nin­gen da hun les­te opp ta­len.

Sam­ti­dig var fle­re om­strid­te lov­for­slag som May tok til orde for un­der valg­kam­pen, ute­latt. Det gjel­der blant an­net et for­slag om å end­re fi­nan­sie­rin­gen av eldre­om­sor­gen ved å inn­føre hva op­po­si­sjo­nen har kalt en «de­mens­skatt».

NEVN­TE IKKE TRUMP

Det vars­le­de stats­be­sø­ket til USAS pre­si­dent Do­nald Trump ble ikke nevnt. I ste­det sa dron­nin­gen at hun og prins Philip ser fram til å ta imot det spans­ke konge­pa­ret på stats­be­søk i juli.

Ny­lig meld­te bri­tis­ke medi­er at Trump øns­ker å ut­set­te be­sø­ket som føl­ge av all mot­stan­den det har vakt i Stor­bri­tan­nia, men May har av­vist at pla­ne­ne er end­ret.

Tron­ta­len var pre­get av mind­re pomp og prakt enn van­lig.

Dron­nin­gen an­kom Parlamentet i en bil, ikke i heste­vogn slik tra­di­sjo­nen er. Dess­uten had­de hun på seg en mer or­di­nær, blå kjo­le, ikke den mer sta­se­li­ge hvi­te kjo­len og kro­nen hun har hatt på seg un­der tid­li­ge­re tron­ta­ler.

Den størs­te for­skjel­len fra tid­li­ge­re tron­ta­ler var imid­ler­tid at prins Philip, dron­nin­gens ekte­mann, ikke var til ste­de. Etter­som han er inn­lagt på syke­hus med en in­fek­sjon, ble dron­nin­gen i ste­det led­sa­get av prins Char­les.

SAM­AR­BEID MED DUP?

May har vars­let sam­ta­ler om et re­gje­rings­sam­ar­beid med det nord­irs­ke unio­nist­par­ti­et DUP, som har ti plas­ser i Un­der­hu­set, men et de­tal­jert av­ta­le er fort­satt ikke på plass.

DUP øns­ker en my­ke­re ut­mel­ding av EU, ikke en hard skils­mis­se slik May tid­li­ge­re har tatt til orde for.

I for­kant av ons­da­gens se­re­mo­ni inn­tok May en yd­myk tone når det gjel­der den vi­de­re brexit-pro­ses­sen.

– Val­g­re­sul­ta­tet var ikke hva jeg hå­pet på, men den­ne re­gje­rin­gen vil sva­re med yd­myk­het og for­hol­de seg til bud­ska­pet som vel­ger­ne send­te. Vi vil job­be hardt hver enes­te dag for å sik­re oss til­li­ten til det bri­tis­ke folk, og gjø­re de­res prio­ri­te­rin­ger til våre prio­ri­te­rin­ger, sa May.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Dron­ning Eliza­beth les­te som van­lig opp re­gje­rin­gens tron­tale, men den­ne gang uten sin syke ge­mal prins Phil­lip. I ste­det var det prins Char­les som led­sa­get hen­ne.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

There­sa May kom svek­ket ut av par­la­ments­val­get. Nå skal hun i gang med brexit-for­hand­lin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.