Utøya-na­bo­ene hå­per på dia­log

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Utøya-na­bo­ene hå­per på dia­log i ut­for­min­gen av det na­sjo­na­le minne­ste­det på Utøy­kaia.

Re­gje­rin­gen be­slut­tet ons­dag at Utøy­kaia blir nytt na­sjo­nalt minne­sted etter ter­ror­an­gre­pe­ne 22. juli 2011 i ste­det for på Sør­brå­ten.

I en presse­mel­ding skri- ver Ut­stran­da vel­for­ening at de frem­de­les me­ner Ut­sik­ten, ste­det som lo­kal­be­folk­nin­gen har fore­slått i man­ge år, bur­de vært ut­re­det på lik lin­je med Utøy­kaia som nytt minne­sted, men sier de nå hå­per alle be­rør­te par­ter kan ha en dia­log for å kom­me fram til en om­for­ent løs­ning.

– Når statsråd San­ner nå har be­slut­tet Utøy­kaia, om­fat­tes ikke det val­get av en stat- lig plan. Sta­ten må da først be­stem­me seg for hva de øns­ker å byg­ge, der­et­ter, i tråd med plan- og byg­nings­lo­ven, søke om om­re­gu­le­ring og bygge­til­la­tel­se med Ho­le kom­mu­ne som saks­be­hand­ler. Først når bygge­sa­ken er be­hand­let på van­lig måte i Ho­le kom­mu­ne, vil de na­bo­ene det gjel­der ta stil­ling til et søks­mål re­la­tert til nabo­lo­ven, skri­ver le­de­ren av vel­et, Ma­ria Hol­ta­ne-berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.