FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

By­nett Sør

● Et fo­rum som kan adres­se­re sør­lands­by­enes ut­ford­rin­ger og mu­lig­he­ter, kon­se­kven­ser av na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler samt en hel­het­lig og tverr­fag­lig til­nær­ming til by­ut­vik­ling på Sørlandet.

● Skal ska­pe for­stå­el­se for hvil­ken sam­funns­mes­sig nyt­te god by­ut­vik­ling kan ha, ikke minst på kom­mune­øko­no­mi­en.

● Del­ta­ge­re er fem aka­de­mis­ke in­sti­tu­sjo­ner, an­ført av UIA, ti Ag­der-kom­mu­ner og beg­ge fyl­kes­kom­mu­ne­ne samt 15–16 be­drif­ter, sam­men­slut­nin­ger og in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner.

● Wil­liam Fa­ger­heim er pro­sjekt­le­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.