FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Noen av sam­ar­beids­av­ta­lens prio­ri­ter­te sat­sings­om­rå­der

● Prak­sis­plas­ser til stu­den­ter

● Styr­ke sam­ar­bei­det om bachelor- og mas­ter­opp­ga­ver

● Vi­dere­ut­vik­le Kom­pe­tanse­tor­get (se Uia.no/kom­pe­tanse­tor­get: «Vi kob­ler stu­den­ter og virk­som­he­ter sam­men gjen­nom re­le­van­te opp­ga­ver og job­ber»)

● Sys­te­ma­tisk mentor­skap fra næ­rings­li­vet

● Ut­vik­le uni­ver­si­tets­by­ene

● Etter- og vi­dere­ut­dan­ning

● Næ­rings­livs­folk inn i ut­vik­ling av stu­die­pro­gram­mer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.