Slutt for De­ep Sea Sup­ply på bør­sen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Den som vil kjø­pe ak­sjer i De­ep Sup­ply, er for sent ute. Ons­dag var grim­stad­re­de­ri­ets sis­te dag på Oslo Børs

Grim­stad-re­de­ri­et De­ep Sea Sup­ply had­de sin sis­te handle­dag på Oslo Børs i går. Nå går sel­ska­pet inn i stor­fu­sjo­nen med Far­stad Ship­ping og Sol­stad Off­shore.

Fra tors­dag 22. juni er virk­som­he­ten i Grim­stad en del av den nye kon­stel­la­sjo­nen Sol­stad Far­stad, med bør­s­tick­er SOFF, ho­ved­kon­tor i Sku­de­nes­havn på Karm­øy og 3000 an­sat­te på land og sjø.

Av det nye stor­re­de­ri­ets flå­te på 150 skip, kom­mer 12 an­ker­hånd­te­rings­far­tøy­er og 25 platt­form­for­sy­nings­skip fra De­ep Sea Sup­ply. Men rundt halv­par­ten av dem lig­ger for ti­den i bøy­ene.

Hoved­men­ne­ne bak fu­sjo­nen er John Fred­rik­sen og Kjell Inge Røk­ke.

Ons­dag for­mid­dag var De­ep Sea Sup­ply verd­satt til 303 mil­lio­ner kro­ner på Oslo Børs. Da var ak­sje­kur­sen 1,04 kro­ner, mens den på det mes­te har vært oppe i 28,70 kro­ner.

El­lers hø­rer det jo med til his­to­ri­en at Kris­ti­an Siem også had­de pla­ner for krise­ram­me­de Far­stad Ship­ping i Åle­sund. Han stil­te med én mil­li­ard kro­ner og vil­le slå Far­stad sam­men med sitt eget, børs­no­ter­te Siem Off­shore i Kristiansand.

Men det gikk ikke. Nød­ven­dig enig­het ble ikke opp­nådd og pla­nen sprakk i ja­nu­ar i år. Nå fort­set­ter Siem Off­shore på egen kjøl.

ARKIVFOTO: DE­EP SEA SUP­PLY

Det har vært hard sjø for De­ep Sea Sup­ply på mer enn én måte de sis­te par åre­ne. Her er Sea Ti­ger i ak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.