Til­svar til Reit­haug

Faedrelandsvennen - - MENING - GUNHILD AABY OG THOMAS V.H. HA­GEN,

I sitt svar 13. juni på vår kro­nikk (8. juni) øns­ker Kjetil Reit­haug å ny­an­se­re vår fram­stil­ling av om­or­ga­ni­se­rin­gen i Ar­kiv­ver­ket. Men Reit­haugs ny­an­se­rin­ger gir ikke svar på vår be­kym­ring: Hva er egent­lig fram­ti­den til Stats­ar­ki­vet i Kristiansand?

●● Det vi øns­ker å set­te på dags­or­den, er først og fremst den usik­ker­he­ten som knyt­ter seg til stats­ar­ki­vets skjeb­ne.

Ar­kiv­ver­kets le­del­se har en idé om at funk­sjo­ner og kom­pe­tan­se kan sen­tra­li­se­res, uten tan­ke for at den bre­de sted­li­ge kom­pe­tan­sen, som er byg­get opp over man­ge år, er en for­ut­set­ning for at Ar­kiv­ver­ket skal kun­ne opp­fyl­le sine for­plik­tel­ser over­for bru­ker­ne. Det er en skjeb­nens iro­ni at det­te skjer sam­ti­dig med Riks­ar­ki­vets 200-års ju­bi­le­um. HIFO er­kjen­ner at eta­ten står over­for sto­re ut­ford­rin­ger knyt­tet til elek­tro­nisk lang­tids­lag­ring av di­gi­talt skap­te ar­ki­ver. Men i jak­ten på ny kom­pe­tan­se bør ikke løs­nin­gen være å ut­ra­de­re den his­to­rie- og ar­kiv­fag­li­ge kom­pe­tan­sen som al­le­re­de ek­sis­te­rer.

HIFO er til­hen­ger av di­gi­ta­li­se­ring av eld­re kilde­ma­te­ria­le. Men fort­satt er bare ca. to pro­sent av ar­kiv­be­stan­den di­gi­ta­li­sert. Øv­rig ma­te­ria­le må stu­de­res ved be­søk på lese­sa­len. Det er vårt be­stem­te inn­trykk at det ikke sat­ses på å er­stat­te pub­li­kums­ret­te­de stil­lin­ger som for­svin­ner ved na­tur­lig av­gang. De to ny­opp­ret­te­de stil­lin­ge­ne i Kristiansand bi­drar ikke på noen måte til å dem­pe be­kym­rin­gen. Tvert om vi­ser det­te at tra­di­sjo­nel­le his­to­rie- og ar­kiv­fag­li­ge stil­lin­ger ikke be­set­tes og iste­den er­stat­tes med nye stil­lin­ger in­nen­for for­valt­nings­ret­tet virk­som­het. Slike stil­lin­ger kan når som helst flyt­tes til and­re ar­beids­ste­der, da det ikke er noe som knyt­ter dis­se stil­lin­ge­ne spe­si­elt til et fag­mil­jø i Kristiansand.

Vi me­ner det er grunn til be­kym­ring. Sam­ti­dig er det håp om at et fler­tall på Stor­tin­get trek­ker i nød­brem­sen. Det er ikke for sent, men det er in­gen­ting som ty­der på at vil­je til å end­re om­stil­lin­gen – i sam­svar med nær sagt alle råd fra fag­lig hold og fra bru­ker­ne – vil kom­me fra eta­ten selv.

Inn­leg­get er for­kor­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.