Hvil­ken sang vil Ra­dio­jam ald­ri­s­pil­le på tor­vet?

Tom Hugo Her­man­sen og Ra­dio­jam har nytt re­per­toar til Som­mer på Tor­vet. Det er ikke alle san­ger han får ban­det med på å spil­le.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

– Mot slut­ten av kvel­den plei­er pub­li­kum å være delt: Du har de som vil dan­se og du har de som vil stå og syn­ge. Da må vi gi litt til beg­ge grup­pe­ne, sier Tom Hugo Her­man­sen.

Vo­ka­lis­ten i cover­ban­det Ra­dio­jam har kom­met seg inn på den ennå av­steng­te bygge­plas­sen på Ned­re Torv. Det ser ut til at par­ke­rings­hu­set un­der bak­ken er fer­dig akku­rat tids­nok til at Som­mer på Tor­vet tors­dag kan ar­ran­ge­res for førs­te gang på to år.

For­ri­ge se­song Som­mer på Tor- vet ble ar­ran­gert var i 2015. Da kom til sam­men 30.000 men­nes­ker til tors­dags­kon­ser­te­ne som har vært po­pu­læ­re helt si­den star­ten i 2008.

I år er det Ra­dio­jam og Ons­dags­ban­det fra Man­dal som skal al­ter­ne­re om spille­job­be­ne, og det er alt­så først­nevn­te som åp­ner se­son­gen.

– Hvil­ke san­ger MÅ dere all­tid spil­le?

– San­ger med lan­ge å-er i re­fren­get er en sik­ker vin­ner hvis du vil ha all­sang, opp­ly­ser Tom Hugo.

Der­for spil­ler ban­det ga­ran­tert både Åge Alek­san­der­sens «Lev­va li­vet» og Kings of Le­ons «Sex on fire». Den sist­nevn­te har vist seg me­get po­pu­lær i Kristiansand.

Vendt Hjem

– Det­te kan være både for­di sex sel­ger, og for­di den har en lang «ååååå» i re­fren­get, hum­rer Tom Hugo.

Det­te blir den ni­en­de se­son­gen Ra­dio­jam spil­ler på Som­mer på Tor­vet, og det er i den an­led­ning Her­man­sen har vendt hjem for som­mer­en fra sin fas­te bo­pel i Ber­lin.

Ved si­den av den in­ter­na­sjo­na­le kar­rie­ren som låt­skri­ver, pro­du­sent og ar­tist har han en ve­sent­lig del av leve­brø­det som vo­ka­list i fest­ban­det. Leve­brød har også de and­re Ra­dio­jam- med­lem­me­ne Tom­my Jack­son (trom­mer), Bjar­ne Se­ver­in­sen (bass) og Kenneth Sil­den (Key­board). Gi­ta­rist Stein Ro­ger Sor­dal har slut­tet i Ra­dio­jam (selv om han gjør en gjes­te- opp­tre­den tors­dag 13. juli.)

«spell no’ Cre­eden­ce!»

– Til å er­stat­te Stein Ro­ger har vi fått Mar­kus Ba­støe fra mu­sikk­ut­dan­nin­gen ved UIA. Jeg vil være for­sik­tig med å skry­te for mye av ham, for el­lers skjøn­ner han hvor god han egent­lig er. Da for­svin­ner han nok for å spil­le med noen and­re, sier Tom Hugo.

Ba­støe har iføl­ge Her­man­sen en stem­me som pas­ser godt til blues­rock:

– Det åp­ner for å spil­le en del san­ger vi tid­li­ge­re ikke har spilt, slik som Ly­nyrd Sky­nyrds «Swe­et Ho­me Ala­ba­ma» el­ler ting av Cre­eden­ce Cle­ar­wa­ter Re­vi­val, opp­ly­ser Tom Hugo.

Bowie og Vamp

Av and­re ny­he­ter fra re­per­toa­ret har han det­te å ris­te ut av sek­ken:

– Vi skal spil­le Ed She­rans «Shape of you», vi skal spil­le John May­er, og for førs­te gang skal vi spil­le Guns’n Ro­ses. Dess­uten skal vi prø­ve oss på noe la­ti­no med Ricky Mar­tin. Det har vist seg at kris­tian­san­der­ne fort fyl­ler danse­gul­vet når det kom­mer la­ti­no­ryt­mer. Dess­uten skal vi ha Bowie med «He­roes» og fak­tisk også litt av Vamp, rø­per Her­man­sen.

De sik­re in­ner­tier­ne fra det gam­le re­per­toa­ret blir na­tur­lig­vis be­holdt, og na­tur­lig nok kom­mer de ro­li­ge san­ge­ne først:

– Tid­lig på kvel­den, mens folk ennå sit­ter, fun­ge­rer det fint med Di Der­re, The Beatles og Post­giro­byg­get. Men det er ikke alt vi er like eni­ge om in­ternt, sier Tom Hugo.

«en som­mer­dag»

Han kan røpe at Post­giro­byg­gets stor­sla­ger «En som­mer­dag» har vært kil­de til mye uenig­het i ban­det.

– Det er ikke alle som er like

gla­de i den san­gen, ler han. – Hvem da?

– Det er all­tid vel­dig moro å se på fje­set til Tom­my (Jack­son) når vi spil­ler den. Han kan vir­ke­lig ikke for­dra den, ler vo­ka­lis­ten.

– Er det noen san­ger ban­det helt nek­ter å spil­le?

«ut­spilt»

– Du får ikke høre oss spil­le «To­re Tang». Selv kun­ne jeg spilt den. Jeg sy­nes det er en bra låt, og vi spil­ler mye som er mer ba­nalt mu­si­kalsk sett. Sam­ti­dig er det nok slik at san­gen har blitt «ut­spilt» på man­ge bru­ne pu­ber av ut­øve­re som ikke helt lar låta kom­me til sin rett, sier Her­man­sen om­hyg­ge­lig di­plo­ma­tisk.

Og det er alt­så mot slut­ten av kvel­den Ra­dio­jam tar fram de sto­re all­sangs­la­ger­ne som «Split­ter pine», «Sum­mer of 69» og «Lev­va li­vet».

– Og for dem som vil dan­se er det Ab­ba og kan­skje litt «YMCA», sier han.

de sam­me san­ge­ne

– Hvor­dan er det som mu­si­ker å stå der og se til dels tem­me­lig ful­le folk skrå­le i vei til det du pres­te­rer?

– Hvis folk er i hu­mør be­tyr det at vi har gjort job­ben vår. Da har vi le­vert. Det vil­le vært mye ver­re om de bare satt der, el­ler om de gikk hjem, sier Tom Hugo.

Etter at­ten år med Ra­dio­jam har han sett at det of­te er de sam­me san­ge­ne som fun­ge­rer selv om de spil­les på uli­ke are­na­er:

– Vi har av og til gjort event-job­ber for folk fra fi­nans­eli­ten i Nor­ge. Da er det gjer­ne sånn at folk sit­ter og klap­per litt for­be­hol­dent først på kvel­den, men på slut­ten står de på sto­le­ne og syn­ger til akku­rat de sam­me san­ge­ne som pub­li­kum på Som­mer på Tor­vet, sier han.

øko­lo­gisk Brød

Her­man­sen har også en kar­rie­re uten­om virk­som­he­ten som cover­band­vo­ka­list. I vår har han vært spille­lis­tet på NRK P1 med sin­ge­len «Bet­ter than me», og ny­lig slapp han sin­ge­len «Wit­hout U» i Tysk­land.

– Det er fak­tisk slik at Ra­dio­jam får fle­re spille­opp­drag i pe­rio­de­ne etter at man har fått opp­merk­som­het rundt solo­ma­te­ria­le. Folk vil gjer­ne høre de to san­ge­ne dine som de har hørt på ra­dio­en, men på slut­ten av kvel­den har de li­ke­vel lyst til å syn­ge «Lev­va li­vet». Der­som du er ba­ker kan du ikke all­tid bake øko­lo­gisk kli­brød. Du er nødt til å le­ve­re loff til ræ­ga­ne når det er det folk vil ha.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Tom Hugo Her­man­sen vet hvor­dan han skal få pub­li­kum opp på bor­det når tor­vet igjen fyl­les med folk på tors­dag.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Slik så det ut un­der Som­mer på Tor­vet i 2014, og slik vil det tro­lig også se ut på tors­dag. I for­grun­nen ses Stein Ro­ger Sor­dal som nå har slut­tet i Ra­dio­jam.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Tom Hugo Her­man­sen har sett at la­ti­no­ryt­mer får fart på kris­tian­san­der­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.