Ca­thri­ne sor­dal

Fe­rien står for tur, og stor­fil­me­ne står i kø for å un­der­hol­de deg gjen­nom som­mer­en. Her er et lite ut­valg.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

ne fikk vi se hvor­dan den su­per­in­tel­li­gen­te sjim­pan­sen Ca­esar le­det de and­re sjim­pan­se­ne i et opp­rør mot men­nes­ke­ne. Nå i «War for the Pla­net of the Apes» tvin­ges han inn i nok et blo­dig opp­gjør med men­nes­ke­ne hvor skjeb­nen til beg­ge ra­ser av­gjø­res.

●● 19. juli har «Dun­kirk» pre­miere med fa­bel­ak­ti­ge navn som Tom Har­dy og Cil­li­an Murp­hy («Pe­aky Blin­ders») på rolle­lis­ten. Fil­men for­tel­ler his­to­ri­en om da bri­te­ne eva­ku­er­te 338.000 sol­da­ter fra Nord-frank­ri­ke som var om­rin­get i 1940. Hen­del­sen som ble kalt «mi­ra­ke­let i Dun­ker­que», had­de ikke hatt det po­si­ti­ve ut­fal­let uten en bak­tropp som kjem­pet til det sis­te og for­sin­ket de frem­ryk­ken­de tys­ker­ne. Uten de­res inn­sats had­de Hit­ler kan­skje vun­net kri­gen.

●● Til­slutt, en li­ten god­bit som har pre­miere 28. juli. «Ri­va­le­ne» har noen av Nor­ges og Dan­marks bes­te skue­spil­le­re på rolle­lis­ten, som Ja­kob Ofte­bro, Ane Dahl Torp og Sø­ren Mal­ling («For­bry­tel­sen», «Bro­en»). Re­gis­sør og ma­nus­for­fat­ter Char­lot­te Sie­ling har tid­li­ge­re re­gis­sert fle­re epi­so­der av både «For­bry­tel­sen» og «Bro­en», og jeg gle­der meg til å se hva den­ne drama­ko­me­di­en har å by på. Plot­tet er at en far og sønn, som beg­ge er kunst­ne­re, kjem­per om rampe­ly­set. I til­legg er mu­sik­ken la­get av Nicholas Sil­li­toe, så det­te må jo bli bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.