Prip­pent om venn­skap og kunst­ner­skap

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

BIOGRAFI/DRA­MA «Cezan­ne & Zo­la»

Frank­ri­ke 2016 Ori­gi­nal­tit­tel: Cézan­ne et moi Regi og ma­nus: Da­niè­le Thomp­son Skue­spil­le­re: Guil­lau­me Ca­net, Guil­lau­me Gal­li­en­ne, Alice Pol, Dé­borah François

Mu­sikk: Eric Neveux Al­ders­gren­se: Til­latt for alle

To storm­ful­le, pro­duk­ti­ve og myte­om­spun­ne­de kunst­ner­liv er blitt til én gans­ke lun­ken film. «Cezan­ne & Zo­la» har alle de ytre kjenne­teg­ne­ne til en kva­li­tets­film. Skue­spil­let er ut­mer­ket, mye godt ar­beid er lagt ned i å ska­pe et tro­ver­dig tids­bil­de og fil­men tar seg på sitt post­kort-ak­ti­ge vis unek­te­lig flott ut. Li­ke­vel sli­ter fil­men med å gjø­re or­dent­lig inn­trykk.

Venn­ska­pet mel­lom ma­le­ren Paul Cézan­ne (Guil­lau­me Gal­li- en­ne) og for­fat­te­ren Émi­le Zo­la (Guil­lau­me Ca­net) – beg­ge blant kunst­his­to­ri­ens vir­ke­lig sto­re navn – var­te gjen­nom hele and­re halv­del av 1800-tal­let. Og det lig­ger en in­ter­es­sant his­to­rie her: Mens den tras­si­ge rik­manns­søn­nen Cézan­ne of­ret alt for kuns­ten, gikk den be­skjed­ne fat­tig­gut­ten Zo­la mot­satt vei og ble rik og be­rømt. Sånt kan bli en be­last­ning for selv det næ­res­te venn­skap.

Dess­ver­re får ikke «Cezan­ne & Zo­la» all ver­den ut av dra­ma­et. Til tross for at dis­ku­sjo­ne­ne går høyt om kvin­ner og kunst – og re­gis­sør Da­niè­le Thomp­son er raus med de bare brys­te­ne – opp­le­ves alt sam­men så smak­fullt og or­dent­lig at det nær­mer seg det beste­bor­ger­li­ge. Det er grunn til å tro at de to kom­pro­miss­løse ho­ved­per­sone­ne selv vil­le ha fore­truk­ket en ad­skil­lig mer løs­slup­pen film.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.