Salgs­vin­ne­ren for­ny­et og for­bed­ret

Mer enn 16.000 nors­ke bil­kjø­pe­re har likt Maz­da CX-5 så godt at de har kjøpt den. I ny ver­sjon er det enda fle­re grun­ner til å se nær­me­re på den po­pu­læ­re suv-en.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Med bra med plass, høy sitte­stil­ling slik man­ge av oss li­ker, tøft ut­se­en­de og vel­kjent Maz­da-kjøre­gle­de, ble CX-5 suv-vin­ner i Nor­ge både i 2013 og 2014. Og har fort­satt solgt godt etter opp­gra­de­ring i 2015. Nå er det en helt ny bil som lan­se­res, og selv om lik­he­ten med for­gjen­ge­ren er stor, så er det så mye nytt og så man­ge for­bed­rin­ger, at «helt ny Maz- da CX-5» ab­so­lutt kan for­sva­res.

de­li­kat inn­ven­dig

For­bed­rin­ge­ne og for­and­rin­ge­ne er nok flest inn­ven­dig og der du ikke umid­del­bart kan se dem. Som et svært de­li­kat in­te­ri­ør, bed­re støy­iso­le­ring, ny­er og bed­re sto­ler, opp­var­met bak­sete og ratt, elek­trisk bak­luke og så­kalt vec­to­ring-con­trol. Det sis­te skal gi be- dret kon­troll over bi­len ved ras­ke unna­ma­nøv­re, om for ek­sem­pel en elg skul­le fin­ne på å duk­ke opp foran deg på vei­en. og mar­gi­ne­ne er små for å unn­gå kol­li­sjon. Ut­ven­dig er det en del de­tal­jer som er end­ret, men størs­te for­and­rin­gen er en ny, tøf­fe­re og mer ag­gres­siv front.

Maz­da CX-5 har utvil­somt vært en god bil helt fra den ble lan­sert i 2012. Men ny­ut­ga­ven er en langt mer mo­der­ne bil, og bak rat­tet strei­fer tan­ken deg: «Hva skil­ler egent­lig den­ne fra en så­kalt pre­mi­um-bil?»

Be­ha­ge­lig støy­svak

Det er lett å fin­ne seg til ret­te bak rat­tet i nye CX-5. «Kon­troll­sen­te­ret» mel­lom for­se­te­ne er løf­tet og let­te­re å nå. Sam­men med 7 tom­mers skjer­men er løs­nin­gen blant de mest in­tui­ti­ve vi har sett og prøvd. Bi­len vi kjør­te, en Op­ti­um-ut­ga­ve, som er høy­es­te ut­styrs­nivå, var ut­styrt med en 175 hes­ter die­sel­mo­tor med drei­e­mo­ment på godt over 400 Nm. Ben­si­n­al­ter­na­ti­ver på 160 og 192 hk fin­nes, det sam­me gjel­der en mind­re die­sel­ut­ga­ver på 150 hk. Men med bare 10.000 kro­ner i pris­for­skjell mel­lom de to die­sel­mo­to­re­ne, bur­de die­sel­val­get være en­kelt. 175-hes­te­ren er midt i blin­ken for bi­len og be­ha­ge­lig støy­svak.

For­hand­ler­ne reg­ner med en

50-50 for­de­ling mel­lom ben­sin og die­sel. Be­kla­ger å si det, men die­sel­kjær­lig­he­ten er høyst le­ven­de her i går­den. Ikke minst etter den­ne tu­ren, og vel å mer­ke uten at ben­si­n­al­ter­na­ti­ve­ne er prøvd.

ut­styr i Fleng

Med fire­hjuls­drift star­ter pri­sen på 423.000 kro­ner. Da får du nest høy­es­te ut­styrs­nivå kalt Vi­sion Plus. Vi kjør­te som nevnt ni­vå­et over, Op­ti­um, og full­stap­pet med ut­styr som både den og Vi­sion Plus er, har man­ge kon­kur­ren­ter litt å lære når det gjel­der å leg­ge ut­styr inn i grunn­mo­del­len.

For her får du så å si alt som fin­nes på mar­ke­det av fø­rer­støt­te og eks­t­ra sik­ker­het. Fra autobrems med fot­gjen­ger­gjen­kjen­ning, autobrems bak­over via la­ne as­sist, felt­skifte­vars­ler som hol­der deg og bi­len på plass, blind­sone­vars­ler, adap­tiv cruise­kon­troll som vir­ker helt ned til 0 km/t, trøtt­hets­vars­ler, head-up dis­play i front­ru­ten og bakke­star­tas­si­stan­se. «Mang­ler vel bare fugle­vars­ler», som en av sel­ger­ne for­nøyd og mun­tert , sa det.

Med eks­t­ra Bo­se-høyt­ta­le­re i A-stol­pe­ne kan du også in­vi­te­re til kon­sert i bi­len som fak­tisk er mor­som å kjø­re. 175-hes­te­ren brum­mer små­kjekt om du trøk- ker godt til og vi­ser at nye CX-5 også tri­ves på svin­ge­te Ku­lia­vei­en.

Kon­kur­ran­sen blant de mel­lom­sto­re suv-ene er knall­hard. Med de man­ge for­bed­rin­ge­ne, det lave støy­ni­vå­et, alt ut­sty­ret du får med deg, pre­miumopp­le­vel­sen og kjøre­gle­den, bør Maz­das størs­te suv fort­satt være blant vin­ner­ne.

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Maz­da CX-5 er lett å kjen­ne igjen i for­hold til for­gjen­ge­ren. Men bi­len er blitt litt stør­re, har fått ny front og mye nytt ut­styr og er ikke minst for­ny­et inn­ven­dig.

TOR MJAALAND FOTO:

En mye tøf­fe­re og ag­gres­siv front på nye Maz­da CX-5.

FOTO: TOR MJAALAND

Inn­ven­dig er det nes­ten pre­mi­um­fø­lel­se i topp­mo­del­len Op­ti­um.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­rom­met på litt over 500 li­ter er akku­rat så stort at det hol­der i kon­kur­ran­sen med de man­ge and­re mel­lom­sto­re su­ve­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.