Kia med ny cross­o­ver

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Kia har ny­lig pub­li­sert ut de førs­te skis­se­ne av sin kom­men­de cross­o­ver Sto­nic. Cross­o­ver er en mel­lom­ting mel­lom en li­ten suv og en små­bil, og den­ne hø­rer åpen­bart hjem­me i det så­kal­te B-seg­men­tet der Toyo­ta Ya­ris, VW Polo og Kias egen Rio al­le­re­de er godt plas­sert. Når det gjel­der cross­o­ver-kon­kur­ren­ter er det nær­lig­gen­de å peke på Nis­san Juke, Re­nault Cap­tur og Opel Mok­ka, skri­ver broom.no. Den of­fi­si­el­le de­bu­ten skjer på bil­ut­stil­lin­gen i Frank­furt i høst.

FOTO: KIA

Slik ser de førs­te skis­se­ne av nye Kia Sto­nic ut, som bil­pro­du­sen­ten ny­lig har pub­li­sert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.