Her er trend­set­ter­ne

– Skal du ha noe man­ge vil snu seg etter el­ler nik­ke an­er­kjen­nen­de til, skal du vel­ge en av dis­se.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: ELISE RØNNEVIG AN­DER­SEN

I 2017 kom­mer en rek­ke bil­ny­he­ter som er ven­tet å ap­pel­le­re til nors­ke bil­kjø­pe­re. Vi har spurt trendeks­pert og bil­ana­ly­ti­ker An­ders Hov­de hvil­ke som er hot­test på mar­ke­det akku­rat nå.

Sam­men med DNS bil­jour­na­list Em­bret Sæ­ter pre­sen­te­rer han årets fem størs­te trend­set­te­re.

– Sta­tus er na­tur­lig­vis ikke det sam­me for alle. Men skal du ha noe som man­ge vil snu seg etter el­ler nik­ke an­er­kjen­nen­de til, skal du vel­ge en av dis­se, sier Hov­de.

1. Alfa Romeo Stel­vio

Med Stel­vio ut­vi­der Alfa mo­dell­par­ken til et seg­ment de ikke har vært til ste­de i tid­li­ge­re, nem­lig kom­pakt-suv. Den­ne bi­len er for dem som øns­ker å skil­le seg ut, sier ana­ly­ti­ke­ren.

– Al­fa­ei­ere er ikke som and­re ei­ere. Mer­ket har ikke det bes­te ryk­tet i Nor­ge med tan­ke på drifts­sik­ker­het, men det­te bryr ikke al­fa­ei­e­ren seg om. Her er det mer fø­lel­ser i bil­det, for de blir like for­els­ket hver gang de hen­ter bi­len på verk­ste­det. Bil­ty­pen er for de man­ge, bil­mer­ket er for de få.

Også mange­årig bil­jour­na­list Em­bret Sæ­ter, er svært spent på Alfa Romeos førs­te suv.

– Det blir nep­pe noen stor­sel­ger, men lek­ker ita­li­ensk de­sign og en van­vit­tig mo­tor med mer enn 500 heste­kref­ter i topp­mo­del­len skal vek­ke «må ha»-be­gjæ­ret, me­ner Sæ­ter.

2. vol­vo XC60

I det mer fol­ke­li­ge seg­men­tet er det Vol­vo XC60 man­ge ven­ter på, sier Sæ­ter. Bi­len blir dy­re­re enn da­gens, men sam­ti­dig gans­ke mye bil­li­ge­re enn store­bror XC90.

– Vol­vo skaf­fer seg også et for­trinn etter­som bi­len kom­mer som lad­bar hy­brid. Re­gje­rin­gen end­ret ikke i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett på de sto­re av­gifts­for­de­le­ne på slike bi­ler, så her får man frem­de­les mas­se kref­ter til en re­la­tivt lav pris, og med po­ten­si­al til å kjø­re miljø­venn­lig om du bru­ker den for­nuf­tig.

Vol­vo har fore­tatt en klasse­rei­se, me­ner Hov­de.

– XC60 til­hø­rer et seg­ment som er svært po­pu­lært blant nors­ke bil­kjø­pe­re, nem­lig kom­pakt suv. Med den­ne le­ve­rer Vol­vo en bil som er mer øko­no­misk til­gjen­ge­lig enn XC 90. Vi ser al­le­re­de at det­te blir en po­pu­lær bil­mo­dell med et for­hånds­salg som vir­ke­lig tok av.

3. opel Am­pe­ra-e

En bil man­ge nord­menn har ven­tet på, me­ner Hov­de.

– Her er det mye rekke­vid­de for pen­ge­ne, og det er vik­tig i el­bil­mar­ke­det for ti­den. Hvor langt den går og hva den kos­ter, opp­tar fle­re enn hva kom­fort og luk- sus gjør i det­te mar­ke­det. Man­ge nord­menn le­ter etter en el­bil som kan fun­ge­re som fa­mi­li­ens enes­te bil uten at inn­gangs­bil­let­ten kos­ter skjor­ta.

4. mer­ce­des-benz e-klas­se All ter­rain

– Nå lan­se­rer Mer­ce­des en røf­fe­re ut­ga­ve av sin luk­su­riø­se fa­mi- liebe­frak­ter. En ny E-klas­se har tra­di­sjo­nelt kun­net til­by det sis­te av tek­nis­ke in­no­va­sjo­ner, og vært kom­pro­miss­løs på kom­fort og ele­gan­se, sier Hov­de.

Men mo­del­len har ikke helt hatt gre­pet om den yng­re gar­de bil­kjø­pe­re, fort­set­ter han.

– Med den­ne vil Mer­ce­des nå den ak­ti­ve fa­mi­lie­far og -mor som skal ha med hele fa­mi­li­en til fjells, til kyst og i sko­gen for ak­ti­vi­te­ter som be­fin­ner seg unna all­far­vei. El­ler i det mins­te se ut som de skal det. Her er det kom­pro­miss­løs mer­cedes­kom­fort i en tøf­fe­re inn­pak­ning for den mo­der­ne fa­mi­lie.

5. fiat 124 Spi­der

Mar­ke­det tren­ger en li­ten ita­li­ensk sports­bil til fol­ket, me­ner Hov­de. En roads­ter til be­gjær, kal­ler han bi­len – som er et re­sul­tat av et sam­ar­beid med ja­pans­ke Maz­da.

– De som øns­ker å bli sett og sam­ti­dig få litt vind i hå­ret, får her et ut­mer­ket al­ter­na­tiv. Noen full­blods ita­lie­ner er den ikke, men ita­lie­ner­ne har klart å set­te sitt preg på den – og for man­ge er det nok.

Alfa Romeo Stel­vio

Vol­vo XC 60

Mer­ce­des-benz E-klas­se All Ter­rain

Fiat 124 Spi­der

Opel Am­pe­ra-e.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.