Man­ge vil ha per­son­li­ge skilt på bi­len

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Øns­ker du å vise at du støt­ter Start el­ler Vi­pers, kan du lage ditt per­son­li­ge bil­skilt med nav­net på la­get du støt­ter. Om du vel å mer­ke får det god­kjent av Veg­di­rek­to­ra­tet og er vil­lig til å be­ta­le 9000 kro­ner. Det sis­te er det man­ge nord­menn som er vil­li­ge til etter at det er åp­net for per­son­li­ge bil­skilt. Anslags­vis nær­me­re 10.000 har så langt søkt om å få skred­der­sydd ditt eget skilt som vil føl­ge bi­len gjen­nom de nes­te ti åre­ne.

Hva skil­tet ditt kan inne­hol­de er imid­ler­tid ikke helt fritt fram. Det er et krav at tegn­kom­bi­na­sjo­nen ikke er stø­ten­de, til ulem­pe for noen el­ler kren­ker vare­merke­ret­tig­he­ter. Alle per­son­li­ge skilt må ha mi­ni­mum to og mak­si­mum sju tegn (or­di­næ­re nors­ke bok­sta­ver og tall), in­klu­siv even­tu­el­le mel­lom­rom, skri­ver nett­ste­det broom. no.

Her en bun­ke med for­slag til per­son­li­ge bil­skilt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.