Bi­lens far­ge av­slø­rer deg

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Hva slags far­ge skal du ha på ny­bi­len du kjø­per? Vel­ger du far­ge etter na­bo­ens bil? El­ler kan­skje du tror det er til­fel­dig hvil­ken far­ge du en­der opp med. Skal vi tro på Mar­cie Co­oper­man, pro­fes­sor i farge­te­ori ved Par­sons the New School for De­sign i New York, så sier farge­val­get mye om ei­e­rens per­son­lig­hets­trekk. Her er noen ek­semp­ler fra pro­fes­so­rens me­ning om valg av far­ge på bi­len: Rød Bil: Du er im­pul­siv, so­si­al, am­bi­siøs og ag­gres­siv.

Sort bil: Du er an­sten­dig, klas­sisk og kon­trol­lert.

Blå bil: Du er em­pa­tisk, ær­lig, klok, op­ti­mis­tisk og høf­lig.

Hvit bil: Du er mo­der­ne, ele- gant, en per­fek­sjo­nist.

Sølv­far­get bil: Du er in­no­va­tiv, hardt ar­bei­den­de, sfi­tis­kert og li­ker å ta deg godt ut.

Grå bil: Du er for­sik­tig, nøy­som, li­ker sta­bi­li­tet og mis­li­ker å skil­le deg ut.

Det er bil­bla­det Mo­tor som gjen­gir pro­fes­so­rens syns­punk­ter på farge­valg på bi­ler.

Rød – du er im­pul­siv og ag­gres­siv.

Hvit – du er mo­der­ne og ele­gant.

Blå – du er em­pa­tisk og ær­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.