Der­for he­ter den VW Ar­te­on

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Vol­ks­wa­gens nye flagg­skip Ar­te­on er klar for det nors­ke mar­ke­det etter å ha de­bu­tert på bil­ut­stil­lin­gen i Ge­neve. Iføl­ge nett­ste­det bil­nor­ge.no er det langt fra til­fel­dig navne­valg. En navne­grup­pe har vært i ar­beid i lang tid og for­kla­rer at nav­net Ar­te­on står i tett for­bin­del­se med Sha­ran-, Touran- og Ti­guan-nav­net. Akku­rat som nav­ne­ne til de and­re søsk­ne­ne i Vol­ks­wa­gen-fa­mi­li­en, er det et navn som er fun­net opp. En skap­ning som be­står av to de­ler som, når de set­tes sam­men, skal gi en un­der­lig­gen­de as­so­sia­sjon. Or­det «art» bru­kes for å be­skri­ve de har­mo­nis­ke lin­je­ne og fast­back­ens emo­sjo­na­li­tet. En­del­sen «Eon» iden­ti­fi­se­rer også bi­len som en pre­mi­um-mo­dell ved å len­ke den di­rek­te til Vol­ks­wa­gen Phi­de­on.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.