Hur­tig­lade­plan for lan­det

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● – Ut­byg­gin­gen av hur­tig­la­de­re må hol­de tritt med sal­get av el­bi­ler. Ved å byg­ge ut et godt lade­nett­verk over hele lan­det, gjør vi folk tryg­ge på at de kan vel­ge en klima­s­mart bil som ikke for­uren­ser. Da vil el­bi­len også være full­god på leng­re kjøre­tu­rer, ut­ta­ler ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk el­bil­for­ening, Chris­ti­na Bu i en presse­mel­ding.

Norsk el­bil­for­ening har etter­lyst en kon­kret na­sjo­nal ut­byg­gings­plan for stør­re og ras­ke­re hur­tig­la­de­sta­sjo­ner for hele lan­det. Stor­tin­get har nå be­stemt at vi skal få en na­sjo­nal plan for hur­tig­la­ding av el­bil og al­ter­na­ti­ve driv­stoff al­le­re­de til nes­te år. Pla­nen skal om­fat­te om­rå­der der det i dag ikke er kom­mer­si­elt lønn­somt å byg­ge lade­in­fra­struk­tur for el­bi­ler. I dag er det om­trent 850 hur­tig­la­de­re i Nor­ge, og kø­ene er of­te lan­ge. Norsk el­bil­for­ening har reg­net ut at det må byg­ges minst 1000 nye slike la­de­re i året fram til 2020.

FOTO: EL­BIL­FOR­ENIN­GEN

Ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk El­bil­for­ening, Chris­ti­na Bu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.