2000 har for­hånds-re­ser­vert Au­di e-tron

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Nor­ge er langt frem­me når det gjel­der el­bi­ler og var først i ver­den med en løs­ning for for­hånds­re­ser­va­sjon av Au­di e-tron. Mind­re enn to må­ne­der etter lan­se­ring run­der man 2000 kun­der på lis­ta, iføl­ge en presse­mel­ding fra Au­di Nor­ge.

– Vi kom­mer til å få så god til­gang på bi­ler til det nors­ke mar­ke­det at vi kan iva­re­ta langt fle­re enn de som til nå har re­ser­vert plass. Vi for­ven­ter enda stør­re på­gang straks vi kan dele mer in­for­ma­sjon om pris og øv­ri­ge egen­ska­per, sier Ha­rald Ed­vard­sen-eibak, di­rek­tør for Au­di i Nor­ge. Den førs­te helelktris­ke suv-en fra Au­di får en stør­rel­se mel­lom Au­di Q5 og Au­di Q7. Så langt er det Au­di e-tron quat­tro con­cept som gir hint om hva vi kan for­ven­te oss av frem­ti­dens elek­tris­ke suv fra Au­di. Det er uklart når bi­len er klar for mar­ke­det. Bestil­ling av bi­ler skal skje fra 2018, opp­ly­ser Au­di.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.