Ny for­hand­ler­sjef i Møl­ler­grup­pen

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Pet­ter Hell­man (41) er an­satt i en ny­opp­ret­tet stil­ling som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Møl­ler­grup­pens sam­le­de for­hand­ler­virk­som­het i Nor­ge, Sve­ri­ge og Balti­kum, skri­ver Møl­ler­grup­pen i en presse­mel­ding. Sel­ska­pet er Nor­dens størs­te bil­or­ga­ni­sa­sjon med en sam­let om­set­ning på over 26 mil­li­ar­der kro­ner og to­talt nær 4300 med­ar­bei­de­re. For­hand­ler­virk­som­he­ten be­står i dag av to­talt 68 for­hand­le­re og over 3700 med­ar­bei­de­re i Nor­ge, Sve­ri­ge og Balti­kum. Hell­man har le­der­er­fa­ring fra 11 år i le­den­de po­si­sjo­ner i Ork­la og har de sis­te fire åre­ne vært CEO i Lille­borg. Før ti­den i Ork­la har Hell­man ar­bei­det i Gres­vig AS og A.T. Kearney.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.