Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket navn bru­kes også om den chi­lens­ke øya Ra­pa Nui, som reg­nes som et av ver­dens mest iso­ler­te ste­der?

2. I hvil­ken film duk­ket Ja­mes Bond opp for førs­te gang på kino, i 1962?

3. Hva he­ter ver­dens størs­te salt­vanns­inn­sjø som om­gis av Aser­bajd­sjan, Iran, Ka­sakh­stan, Russ­land og Turk­me­nistan?

4. For hvil­ken bok fikk Per Pet­ter­son Brage­pri­sen i 2008?

5. Hva var spe­si­elt med Sarep­tas kruk­ke?

6. Hvil­ken Spiel­berg-film fra 1982 gjor­de ”Phone ho­me” til et si­tat?

7. Hvil­ket or­gan hos gra­vi­de patte­dyr kal­les placen­ta?

8. Hva he­ter va­lu­ta­en som ble inn­ført i Un­garn i 1946?

9. Hvil­ke to tegne­film­ska­pe­re stod på 1960- og 70-tal­let bak suk­ses­ser som Tom & Jer­ry, Fa­mi­li­en Flint og Scoo­by-doo?

10. I hvil­ken by stod konge­bjør­ka, som var et na­sjo­nal­sym­bol og min­nes­mer­ke over den tys­ke ok­ku­pa­sjo­nen av Nor­ge?

Mol­de 10. Bar­be­ra & Han­na 9. Forint 8. Mor­kake 7. T.” E.” 6. tom ald­ri ble Den 5. elv” ti­dens for­ban­ner Jeg” 4. Ka­spi­ha­vet 3. film)tv- en var 1954 fra Royale” Ca­si­no(” No” Dr.” I 2. Påske­øya 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.