VM ry­ker for Mjå­land – ute res­ten av se­son­gen

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Tri­ne Mjå­land blir ikke å se på fri­idretts­ba­nen mer i år.

I går ble hun ope­rert på Ni­mi­kli­nik­ken i Oslo.

– Jeg føl­te at ope­ra­sjon var det bes­te al­ter­na­ti­vet for å kom­me ras­kest mu­lig tilbake på fri­idretts­ba­nen, sier KIFjen­ta.

Det er plan­tar­se­nen un­der fo­ten som har spilt hen­ne et puss, egent­lig gjen­nom hele fjor­års- og den­ne se­son­gen. Men det var un­der et elite­stev­ne på Kristiansand sta­dion i fjor høst at hun ska­den slo ut i «full blomst», da hun som farts­hol­der på 800 me­ter seg­net om med et skrik.

Der­med ven­tet må­ne­der med al­ter­na­tiv tre­ning. Men selv om fo­ten ble fullt løp­bar igjen, har ska­den li­ke­vel mur­ret i opp­kjø­rin­gen. Og da hun i sitt and­re løp i år, i ne­der­lands­ke He­er­en­ve­en, skul­le løpe ned mot Vm-kra­vet på 800 me­ter på 2.01,00, var smer­te­ne tilbake for fullt.

I for­ri­ge uke skrev Fædre­lands­ven­nen at VM sto i fare. Nå er det et fak­tum.

Først i au­gust – når VM går i Lon­don – kan hun så smått be­gyn­ne å tre­ne igjen – hvis alt går etter pla­nen.

– Det er selv­føl­ge­lig kje­de­lig å mis­te hele se­son­gen, men selv om jeg ikke had­de valgt ope­ra­sjon var jeg li­ke­vel for­be­redt på en like lang pe­rio­de uten or­dent­lig tre­ning. Og da til­bu­det om ope­ra­sjon kom så fort, fram­sto det som det bes­te al­ter­na­ti­vet, sier 27-årin­gen.

– Hvor­dan er mo­ti­va­sjo­nen til å kom­me tilbake?

– Jeg had­de ikke tatt ope­ra­sjon hvis ikke tan­ken er å kom­me tilbake på fri­idretts­ba­nen. Må­let er å kom­me tilbake på sam­me el­ler al­ler helst høy­ere nivå enn før. Og EM nes­te år er et klart mål, sier Mjå­land.

Tre­ner Øystein Syl­ta hå­per ope­ra­sjo­nen skal gjø­re at Mjå­land en­de­lig kan tre­ne smerte­fritt.

– Vi har ald­ri ga­ran­ti­er for hvor­dan det­te går, men hittil har ska­den satt man­ge be­grens­nin­ger på tre­nin­gen. Det skal bli spen­nen­de å se, sier Syl­ta.

FOTO: FRIIDRETT.NO

I et elite­stev­ne i au­gust i fjor seg­net Tri­ne Mjå­land om, etter å ha på­dratt seg en rift i plan­tar­se­nen un­der fo­ten. Det er den ska­den som si­den har spilt hen­ne et puss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.