Seks sør­len­din­ger på fel­les­star­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

●● I til­legg til Andreas Vang­stad stil­ler føl­gen­de sør­len­din­ger på søn­da­gens fel­les­start: Kris­tof­fer Hal­vor­sen, Mat­hias Skjold, Her­man Dahl, Andreas Er­land og Kris­ter Ha­gen.

Ved si­den av Vang­stad må man all­tid reg­ne med Kris­tof­fer Hal­vor­sen, selv om den har­de løy­pa ikke fa­vo­ri­se­rer spurt­eks­per­ten. I til­legg kan Kris­ter Ha­gen hen- ge med helt inn, men kris­tian­san­de­ren, som iføl­ge Stig Kris­ti­an­sen også står på lis­ten over de 15–16 Vm-ak­tu­el­le ryt­ter­ne, har slitt med en kne­ska­de i vår og som­mer.

Når det gjel­der Tss-trio­en Skjold, Dahl og Er­land, sier Kvåls­voll føl­gen­de om se­son­gen de­res så langt:

– Mat­hias sy­nes jeg fak­tisk har le­vert bed­re enn vi kun­ne for­ven­te i år, blant an­net et par ster­ke lo­ka­le tempo­ritt. Han er kjøre­sterk, og når han får litt tid på seg kom­mer han til å ta steg. Andreas kjø­rer litt bed­re enn i fjor mens Her­man ble syk like før se­song­start, og har mye mer in­ne enn det han har fått ut så langt, sier Kvåls­voll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.