Beste­venn­in­ner er hek­ta på cross­fit

Faedrelandsvennen - - SPORT - CARL NICOLAYSEN, for Cross­fit Kvad­ra­tu­ren

Helle Olai­sen Myhr­stad og Elise Ha­a­vik ble ny­lig num­mer tre i den na­sjo­na­le lag­kon­kur­ran­sen 321GO og har sto­re am­bi­sjo­ner sam­men.

321GO er en cross­fit-kon­kur­ran­se som ar­ran­ge­res av Cross­fit Chris­tia­nia. 10. juni var det klart for årets som­mer­ut­ga­ve. Elise og Helle var blant håpe­ful­le sør­len­din­ger som tok tu­ren til ho­ved­sta­den for å del­ta. 321GO er en lag­kon­kur­ran­se med to ut­øve­re på hvert lag. Kon­kur­ran­sen sam­ler lag fra hele Nor­ge og er godt an­er­kjent i cross­fit-mil­jø­et.

Sam­men om må­let

Jen­te­ne fra Kristiansand har kjent hver­and­re hele li­vet og har beg­ge fått en for­kjær­lig­het for cross­fit. De be­gyn­te i au­gust 2015 og nå er det bare den­ne idret­ten det hand­ler om. Beg­ge har lang er­fa­ring med idrett og kon­kur­ran­se. Det­te har de tatt med seg inn i cross­fit og øns­ker nå å sat­se sam­men som lag. Det sis­te året har Helle bodd i Ber­gen og Elise hjem­me i Kristiansand. Fra høs­ten av skal de beg­ge stu­de­re i Ber­gen og gle­der seg til å sat­se vide- re. Må­let er å job­be knall­hardt og bli så gode som mu­lig.

over­ras­ken­de re­sul­tat

Tilbake til Oslo og 321GO. Det gikk me­get bra for de to beste­venn­in­ne­ne. De kom på en 3. plass av 25 lag i jente­klas­sen. Kon­kur­ran­sen star­tet 08.00 og førs­te WOD (Wor­kout of the day) var «Can you hold on», som var ti mi­nut­ter med bein­hard job­bing. Må­let var så man­ge run­der og re­pe­ti­sjo­ner av 30 mark­løft 70 kg, 30 Toes to bar og 30 pull ups. En god WOD for jen­te­ne som ble num­mer 3. WOD num­mer to og tre gikk også bra for jen­te­ne som var et av åtte lag som kva­li­fi­ser­te seg til en semi­fi­na­le. Bed­re enn de had­de for­ven­tet.

I semi­fi­na­len ven­tet det pad­ling. Det gøye med cross­fit er at det hele ti­den trek­kes inn nye ele­men­ter som skal ut­ford­re ut­øver­ne. Alle had­de fått be­skjed om å ta med bade­tøy, men pad­ling på padle­brett had­de nok de fær­res­te trodd skul­le være en øvel­se. Det vis­te seg å være en grei opp­ga­ve for to strand­lø­ver fra palme­kys­ten, og første­plass i semi­fi­na­len gav håp om å hen­te po­ka­len hjem.

Det end­te som nevnt med 3. plass, men for Helle og Elise var det som gull. De had­de be­vist for seg selv at de kun­ne kon­kur­re­re på et høyt nivå, de gjor­de det sam­men som ven­ner og de føl­te at tak­tik­ken de had­de valgt på de for­skjel­li­ge øk­te­ne had­de fun­gert per­fekt.

vei­en vi­de­re

For venn­in­ne­ne er det­te bare star­ten. Beg­ge øns­ker å se hvor langt de kan kom­me in­nen cross­fit og gle­der seg til å tre­ne mas­se sam­men frem­over. De skal være med på fle­re kon­kur­ran­ser hver for seg i som­mer, men i au­gust er de tilbake på sam­me lag un­der Cross­fit Cen­trum sin år­li­ge kon­kur­ran­se i Stav­an­ger. Da stil­ler de sam­men med to spre­ke ka­rer fra Cross­fit Bryg­gen i Ber­gen.

De bli­de sør­lands­jen­te­ne drøm­mer stort om frem­ti­den og med hjelp av tre­ner Luis Ohn­stad skal de bru­ke som­mer­en på å bli ster­ke­re og bed­re for­be­redt til høs­tens kon­kur­ran­ser Det blir spen­nen­de å føl­ge den­ne duo­en i ti­den frem­over.

FOTO: HAN­NA WIGGEN

Kris­tian­san­der­ne Elise Ha­a­vik (22 år, t.v.) og Helle Olai­sen Myhr­stad (22) i ak­sjon un­der cross­fit­kon­kur­ran­sen 321GO i Oslo for halv­an­nen uke si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.