Ida (23) skal byg­ge Nye Kris­tian­sand

Høy­re-po­li­ti­ker Ida Grødum (23) fra Song­da­len er en bren­nen­de til­hen­ger av ny stor­kom­mu­ne. Men hun kom­mer ald­ri til å si at hun bor i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Høy­re-po­li­ti­ker Ida Grødum (23) fra Song­da­len sit­ter i fel­les­nemn­da for Nye Kris­tian­sand og er en bren­nen­de til­hen­ger av ny stor­kom­mu­ne.

-Du er med­lem av fel­les­nemn­da for Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand som har sitt førs­te møte i dag. Hva skal fel­les­nemn­da gjø­re helt kon­kret?

– Vi skal byg­ge den nye kom­mu­nen og sam­ord­ne alle funk­sjo­ner slik at vi får en jev­nest mu­lig over­gang, og sør­ge for at alt er klart 1. ja­nu­ar 2020. Mye av det prak­tis­ke ar­bei­det på hvert en­kelt felt vil bli de­le­gert til un­der­ut­valg for å iva­re­ta de nå­væ­ren­de kom­mu­ner på uli­ke om­rå­der.

– Hvem er det som sit­ter i den­ne nemn­da?

– Den har 31 med­lem­mer. Song­da­len har sju, det er hele for­mann­ska­pet, og Søg­ne stil­ler med sine ni for­mann­skaps­med­lem­mer. Så har Kris­tian­sand 15.

– Hva skal dere gjø­re på det al­ler førs­te mø­tet?

– Vi star­ter med prin­sip­pe­ne for etab­le­ring av den nye kom­mu­nen, og skal vel også klar­gjø­re møte­godt­gjø­rel­se og sånt. Men det er mye vi ikke helt vet enda, så vi må bare be­gyn­ne en plass og ta det fra en kant.

– Fel­les­nemn­da er et nok­så trau­rig og ube­gri­pe­lig ord. Kan dere ikke fin­ne på noe bed­re?

– Jeg vet ikke helt hva det skul­le være. Jeg ser på fel­les­nemn­da som et mid­ler­ti­dig for­mann­skap for det fram­ti­di­ge kom­mune­sty­ret i Nye Kris­tian­sand.

– Du er bare 23 år og al­le­re­de leder for Song­da­len Høy­re. Hvil­ke po­li­tis­ke am­bi­sjo­ner har du i den nye stor­kom­mu­nen? Går du rett for ord­fø­rer­ver­vet?

– He-he. Det tror jeg ikke, da må jeg nok ha no­en fle­re pe­rio­der bak meg. Men jeg ser fram til å stil­le til no­mi­na­sjon for Høy­re i Nye Kris­tian­sand i 2019.

– Fyl­kes­man­nen øns­ker K7 be­stå­en­de av Søg­ne, Song­da­len, Kris­tian­sand, Lil­le­sand, Bir­ke­nes, Ive­land og Ven­ne­sla. De fem først­nevn­te, K5, la­get in­ten­sjons­av­ta­le i fjor, og nå en­der vi med K3. Hva er din drømme­kom­mu­ne?

– K7 er jo det ide­el­le, men med det ut­gangs­punk­tet vi har nå, er nok K3 det bes­te vi kan få til per i dag. Men i fram­ti­den ten­ker jeg at K7 kan være ak­tu­elt. – Når da, tror du?

– Tja, det er 50 år si­den for­ri­ge kom­mune­sam­men­slå­ing, så vi kan kan­skje si 30– 50 år for å være litt raus.

– Du har hele vei­en i den­ne pro­ses­sen vært en iv­rig for­kjem­per for stor­kom­mu­ne. Hvor­for det, egent­lig?

– Jeg sy­nes det­te har vært vel­dig spen­nen­de fra dag én. Si­den jeg kom inn i kom­mune­sty­ret i Song­da­len i 2015, har vi sett råd­man­nen pre­sen­te­re «Mør­ke sky­er – del 1» og «Mør­ke sky­er – del 2» over kom­mu­nens øko­no­mi. Det har gjort det vans­ke­lig å se hvor­dan vi skal kla­re å dri­ve kom­mu­nen fram­over. Jeg tror en sam­ling i Kris­tian­sand vil gjø­re drif­ten best mu­lig for Song­da­lens inn­byg­ge­re.

– Hva tror du blir de størs­te for­de­le­ne?

– For inn­byg­ger­nes del tror jeg tror jeg det blir let­te­re å byg­ge ny sko­le og and­re ting vi sli­ter med å få til i dag. Jeg tror tje­nes­te­ne blir bed­re på fle­re felt, og det som er in­ter­kom­mu­na­le tje­nes­ter i dag vil kun­ne styr­kes.

– Det ble nei i folke­av­stem­nin­ger bå­de i Søg­ne og Song­da­len. Har du for­stå­el­se for de man­ge som me­ner den­ne sam­men­slå­in­gen blir helt feil?

– Ja, det skjøn­ner jeg godt. Her er det mye fø­lel­ser ut og går, og man­ge sy­nes vi har det så greit i dag i en li­ten kom­mu­ne med gode om­sorgs­tje­nes­ter. Men vi må ten­ke fram­over, ikke på det som har vært, men på hvor­dan det skal bli.

– Du var selv del av en tverr­po­li­tisk gjeng ung­doms­po­li­ti­ke­re i K3-kom­mu­ne­ne som gikk ut og var frust­rert over «eld­re Søg­ne-po­li­ti­ke­re» etter kom­mune­sty­rets nei i fjor. Er mot­stan­den mot sam­men­slå­ing mind­re blant yng­re?

– Jeg fø­ler vel at de yng­re er mer åpne mot det som er nytt og ikke så red­de for for­and­ring.

– Søg­ne Høy­re har vært sterkt split­tet i den­ne sa­ken, til frust­ra­sjon for parti­kol­le­ger i nabo­kom­mu­ne­ne. Hvor­dan går sam­ar­bei­det med dem nå?

– Det går vel­dig bra. Nå har de lagt uenig­he­ten bak seg og job­ber som oss for at det­te skal bli best mu­lig.

– Tror du parti­skil­ler el­ler kom­mune­gren­ser kom­mer til å pre­ge ar­bei­det i fel­les­nemn­da?

– Jeg tror det blir en vel­dig god blan­ding. Før det førs­te mø­tet skal vi for ek­sem­pel ha fel­les gruppe­møte for Høy­re i alle tre kom­mu­ner. Så vil det jo være tan­ker om Song­da­lens rol­le som ikke all­tid drei­er seg om parti­po­li­tikk, men om hva en li­ten kom­mu­ne skal ha å si i den nye, sto­re.

– Dere snak­ker om at det fort­satt skal være lys i alle råd­hu­se­ne. Hva be­tyr det?

– Jeg ser for meg at de vil ha ser­vice­kon­to­rer der folk all­tid kan ha no­en å snak­ke med hvis de tren­ger hjelp til noe. Så vil vi job­be hardt for å be­hol­de lege­vakt­ord­nin­gen og and­re tje­nes­ter, og det­te vil bli en del av for­hand­lin­ge­ne.

– Song­da­len er et re­sul­tat av kom­mune­sam­men­slå­in­gen i 1964 der Fins­land, Greip­stad og litt av Øvre­bø ble slått sam­men, og mot­stan­den i Fins­land har vært tem­me­lig sterk mot en ny sam­men­slå­ing. Hvor­dan kom­mer det til å på­vir­ke pro­ses­sen?

– Jeg fø­ler vel de har blitt hørt, og tror ikke vi vil mer­ke så mye til det. Fins­land har man­ge kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter hos oss i dag, og jeg tror de fles­te har lagt mot­stan­den bak seg.

– På hvil­ke om­rå­der kan den­ne sam­men­slå­in­gen gå galt slik at folk fø­ler de mis­ter noe?

– Ta, si det. Det kan hen­de no­en sy­nes lo­kal­po­li­tik­ken blir for langt vek­ke, og ikke vet hvor­dan de skal ta fatt på det nye sys­te­met. Der­for skal vi i fel­les­nemn­da job­be for at over­gan­gen blir best mu­lig slik at ikke folk blir for­vir­ret for­di ting plut­se­lig end­rer seg.

– Hva tror du blir den al­ler vans­ke­ligs­te nøt­ten å knek­ke i ar­bei­det med Nye Kris­tian­sand?

– Godt spør­mål. Det blir vel hva som skal lig­ge hvor. Ar­bei­det med den nye kom­mune­pla­nen kan bli en li­ten ut­ford­ring.

– Når kom­mer du til å be­gyn­ne å si «jeg bor i Kris­tian­sand»?

– Det kom­mer jeg ald­ri til å si! Jeg bor på Nodeland i Greip­stad, og det kom­mer jeg til å fort­set­te med selv om kom­mu­nen he­ter Kris­tian­sand.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Høy­re-po­li­ti­ker Ida Grødum (23) fra Song­da­len skal være med å byg­ge Nye Kris­tian­sand og har som­mer­jobb i gam­le Kris­tian­sand som res­tau­rant­sjef på Fiske­bryg­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.