❞ Det gjør et vel­dig sterkt inn­trykk å se de etter­lat­te. Vi går ikke ube­rørt gjen­nom en slik sak.

Fa­mi­li­en til den dob­belt­draps­til­tal­te 16-årin­gen har spist mid­dag med ham hver etter­mid­dag den­ne uka. Men mot sin vil­je måt­te de hol­de seg unna retts­sa­len.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Svein Kje­til Stalle­mo, for­sva­rer til dob­belt­draps­til­talt 16-åring.

– Han har følt at det er enk­le­re å gi en grun­dig og de­tal­jert for­kla­ring til ret­ten, hvis ikke fa­mi­li­en er til ste­de i ret­ten. Det er vel­dig for­ståe­lig, sier for­sva­rer Svein Kje­til Stalle­mo til Fædre­lands­ven­nen.

– Øns­ket de selv å være i retts­sa­ken?

– Ab­so­lutt. De vil­le selv­føl­ge­lig støt­te ham.

Retts­sa­ken mot 16-årin­gen som tok li­vet av Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) var over ons­dag, etter tre da­ger.

– TAR DET VEL­DIG TUNGT

Hver enes­te etter­mid­dag møt­te for­eld­re­ne, brød­re­ne og beste­for- eld­re til­tal­te i feng­se­let for å spi­se mid­dag sam­men med ham. Han har også hatt be­søk av en kon­fir­ma­sjons­le­der fra me­nig­he­ten Fi­ladel­fia.

– Hvor­dan opp­le­ver for­eld­re­ne og fa­mi­li­en den­ne sa­ken?

– Som vel­dig tung. De har opp­rik­tig og dyp med­fø­lel­se med de etter­lat­te. De har tenkt mas­se på hvil­ken si­tua­sjon de etter­lat­te er kom­met opp i på grunn av de­res sønn og bror, sier Stalle­mo.

– Har fa­mi­li­en fulgt retts­sa­ken på an­nen måte?

– No­en har vært på jobb, og fått re­fe­ra­ter på etter­mid­da­gen. And­re har valgt å gå tu­rer i sko­gen med ven­ner de sto­ler på, for å kom­me igjen­nom det­te, sier for­sva­re­ren.

– Må IKKE GLEMME AT HAN ER ET BARN

Un­der retts­sa­ken har det vært mye fo­kus på at 16-årin­gen til­syne­la­ten­de ikke har vist fø­lel­ser.

– Vi vet at han har ut­talt en an­ger al­le­re­de de førs­te mi­nut­te­ne i det førs­te av­hø­ret. Så har han gitt ut­trykk for det fle­re gan­ger. Det er også opp­lys­nin­ger i den retts­psy­kia­tris­ke er­klæ­rin­gen, som medie­ne ikke har vært så opp­tatt av, at han trek­ker seg tilbake på cel­la og grå­ter, sier Svein Kje­til Stalle­mo.

– Skjøn­ner du at man rea­ge­rer når man ikke ser fø­lel­ser?

– Jeg er enig i at han ikke vi­ser et af­fek­tiv ut­trykk på an­ger i ret­ten. Men vi må ikke glemme at han er et barn, og at det er en vel­dig spe­si­ell set­ting med jour­na­lis­ter og de etter­lat­te få me­ter unna. Hans opp­ga­ve er å opp­ly­se sa­ken best mu­lig, noe vi er eks­tremt godt for­be­redt på. Det tror jeg også på­vir­ker hvor­dan han fram­står. Og så er vi men­nes­ker for­skjel­li­ge. No­en kla­rer ikke å hol­de tilbake fø­lel­ser. And­re har stør­re

– Hvor­dan har han rea­gert etter da­ge­ne i ret­ten?

– Han sier det er vans­ke­lig å sit­te der, og så er han selv­føl­ge­lig fy­sisk sli­ten.

KRITISK TIL MEDIER

Stalle­mo sy­nes det har vært sto­re va­ria­sjo­ner i hvor­dan de uli­ke medie­ne har dek­ket sa­ken. No­en har vært ba­lan­ser­te. Hos and­re etter­ly­ser han kilde­kri­tikk.

– Jeg lu­rer også på hva slags vur­de­rin­ger Fædre­lands­ven­nen har gjort når dere lar kul­tur­re­dak­tø­ren være retts­kom­men­ta­tor. Det har kom­met litt for man­ge fø­lel­ses­be­grun­ne­de, og for uny­an­ser­te stand­punk­ter i for­hold til ju­sen. Tar vir­ke­lig stats­ad­vo­ka­ten så feil som kul­tur­re­dak­tø­ren hev­der? spør for­sva­re­ren.

– Blir du be­rørt selv av det du ser og hø­rer i ret­ten, el­ler er du dønn fag­lig?

– Det gjør et vel­dig sterkt inn­trykk å se de etter­lat­te. Vi ak­tø­rer må ha en pro­fe­sjo­nell til­nær­ming til det­te, men vi går ikke ube­rørt gjen­nom en slik sak.

– Du har tre barn selv. Hva sier de til deg om den­ne sa­ken?

– De har barns nys­gjer­rig­het til det. I det ene øye­blik­ket spør de om jeg skal i ret­ten i dag, i det nes­te spør de etter Nu­gat­ti på ski­va. Det er en her­lig av­led­ning for meg.

UNDRER SEG

De etter­lat­te og de­res bi­stands­ad­vo­ka­ter har vært spe­si­elt opp­tatt av 16-årin­gens søk etter bru­tal vold på in­ter­nett.

– No­en me­ner du har ba­ga­tel­li­sert det­te?

– Jeg som for­sva­rer, stats­ad­vo­ka­ten, og ret­ten – som har en selv­sten­dig rol­le – vir­ker eni­ge om at in­ter­nett­sø­ke­ne var greit og få fram, men at det ikke er grunn­lag for å gå dy­pe­re inn i det. Det undrer meg at man ikke kan ak­sep­te­re det. Når det er sagt, er det greit at bi­stands­ad­vo­ka­te­ne får mu­lig­het til å stil­le spørs­mål rundt in­ter­nett­sø­ke­ne, sier Stal-

– Me­ner du at det er helt nor­malt å søke på skole­mas­sa­kre, se­rie­mor­de­re, Is-vi­deo­er og An­ders Behring Brei­vik?

– Jeg tror ikke en gjen­nom­snitt­lig 15-åring sø­ker på de sam­me tin­ge­ne. Men 15-årin­ger er for­skjel­li­ge, og det in­ter­es­san­te er mo­ti­va­sjo­nen til til­tal­te: Han er nys­gjer­rig på hva som får no­en til å begå den­ne type hand­lin­ger, som han ka­rak­te­ri­se­rer som helt gru­ful­le. At inn­hol­det av det han sø­ker på er de­struk­tivt, gjør ham ikke til en de­struk­tiv per­son.

– IKKE PERMISJONER MED DET FØRS­TE

I ret­ten har 16-årin­gen vært fulgt av fem per­soner. Det in­klu­de­rer ver­ge opp­nevnt av Fyl­kes­man­nen og per­so­nell fra feng­se­let, ung­doms­en­he­ten ved Bjørg­vin feng­sel.

– Jeg er im­po­nert av det ap­pa­ra­tet som er rundt gut­ten, og det er med på å dem­pe min be­kym­ring rundt det som har vært ut- trykt av and­re, knyt­tet til gjen­ta­kel­ses­fare, sier Stalle­mo.

I feng­se­let uten­for Ber­gen får 16-årin­gen én til én-un­der­vis­ning. Stalle­mo sier det ikke er ak­tu­elt med permisjoner så len­ge han er i va­re­tekt. Hel­ler ikke i ti­den etter at han er dømt.

– I en slik sak vil han ikke få permisjoner med den førs­te, sier han.

Det har blitt etter­lyst fle­re vit­ner som kan si mer om til­tal­te: ka­me­ra­ter og fa­mi­lie. Stalle­mo me­ner sa­ken er blitt bredt nok be­lyst i ret­ten.

– Vi sit­ter med seks-sju ring­per­mer med etter­forsk­nings­ma­te­ria­le. Men da jeg skul­le pluk­ke ut det jeg men­te var re­le­vant for ret­ten, satt jeg igjen med en halv perm, sier Stalle­mo.

– Jeg ser at å få fram de opp­lys­nin­ge­ne som po­li­ti­et sit­ter med, kan­skje kun­ne gjort at om­ver­de­nen kun­ne falt til ro. Vi kun­ne holdt på i fle­re uker, og lagt fram alle det po­li­ti­et har. Men stats­ad­vo­ka­ten vil­le ikke på­stått en an- nen straff, sier for­sva­rer.

UTEN FOR­SVA­RER

Til­tal­te var uten for­sva­rer i sitt førs­te av­hør der han til­sto. Stalle­mo har vars­let at de kan kom­me til å for­føl­ge det­te.

– Det kan være at po­li­ti­et be­gikk en straff­bar tje­neste­feil, og det kan være ak­tu­elt å an­mel­de det­te til Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker. Vi er ennå ikke fer­dig med vår vur­de­ring, og vi kan godt kom­me dit at vi me­ner det er skjedd en tje­neste­feil, men li­ke­vel ikke vel­ger å gå vi­de­re, sier Svein Kje­til Stalle­mo til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Jeg er enig i at han ikke vi­ser et af­fek­tiv ut­trykk på an­ger i ret­ten. Men vi må ikke glemme at han er et barn, sier for­sva­rer Svein Kje­til Stalle­mo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.