God start for Lin­des­nes

Ar­bei­det med nye Lin­des­nes kom­mu­ne er be­gynt. De som pe­ker på fa­re­ne for sen­tra­li­se­ring, har selv mu­lig­he­ter til å fore­byg­ge dem.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Ons­dag kveld var kom­mune­sty­re­ne i Man­dal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes sam­let til en førs­te drøf­ting av en stor­kom­mu­ne etter at Stor­tin­get 8. juni ved­tok sam­men­slå­ing. Sam­lin­gen ble en god start. Bå­de for­di de ved­ta­ke­ne som skul­le fat­tes, gikk gjen­nom. Men også for­di dis­ku­sjo­ne­ne var pre­get av ær­lig­het. Selv om det­te ikke var en are­na for om­kamp om selve sam­men­slå­in­gen, fikk fle­re re­pre­sen­tan­ter gitt klart ut­trykk for sin skuf­fel­se. Og for sin frykt for hva frem­ti­den vil brin­ge for den nye, stør­re en­he­ten.

Sen­tra­li­se­ring er ikke et uunn­gåe­lig re­sul­tat.

Li­ke­vel var sam­lin­gen pre­get av vil­je til sam­ar­beid og kom­pro­mis­ser. Som da det ble enig­het om at det nye kom­mune­sty­ret skal be­stå av 39 med­lem­mer. Det opp­rin­ne­li­ge for­sla­get – fra or­ga­net med den by­rå­kra­tis­ke tit­te­len: mid­ler­ti­dig fel­les­nemnd – var på 35. Sær­lig de mind­re par­ti­ene og re­pre­sen­tan­ter fra mind­re lo­kal­sam­funn vil­le ha an­tal­let kom­mune­styre­med­lem­mer opp, helst til 45. Det­te for å sik­re bre­dest mu­lig re­pre­sen­ta­sjon, ikke minst geo­gra­fisk. Kom­pro­mis­set på 39 bør være til å leve med for alle.

Til grunn for mot­stan­den mot sam­men­slå­in­gen lig­ger frykt for sen­tra­li­se­ring, av bå­de tje- nes­ter, ar­beids­plas­ser og makt. Det­te bør være vik­ti­ge ut­ford­rin­ger for alle, også for de som har iv­ret og kjem­pet for en stor­kom­mu­ne. Skal den nye kon­struk­sjo­nen bli vel­lyk­ket, må den ha opp­slut­ning og le­gi­ti­mi­tet blant flest mu­lig av dens inn­byg­ge­re.

Men sen­tra­li­se­ring er ikke et uunn­gåe­lig re­sul­tat. Den kan fore­byg­ges. Og de som har al­ler best mu­lig­het til å gjø­re det­te, er de som skal for­me den nye kom­mu­nen, sær­lig de som sit­ter i den nye fel­les­nemn­da. Den skal i prak­sis ska­pe Lin­des­nes. Nemn­da be­står av fem folke­valg­te fra hvert av da­gens kom­mune­sty­rer. Blant dis­se po­li­ti­ker­ne er også ster­ke mot­stan­de­re av sam­men­slå­in­gen re­pre­sen­tert. Det er bra. Og det bør for­plik­te. I de kom­men­de uker, må­ne­der og år har de mu­lig­het til å for­me en ut­vik­ling slik at den nye kom­mu­nen Lin­des­nes blir en god kom­mu­ne å bo i, også for de som kjem­pet imot den.

Da­gens tre ord­fø­re­re på mø­tet ons­dag kveld: Alf Erik An­der­sen (Man­dal), Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen (Lin­des­nes) og Hel­ge Sandå­ker (Mar­nar­dal).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.