Bi­lis­te­ne vil få reg­nin­gen

Hvor­for skal VestAg­der fyl­ke ga­ran­te­re og bi­lis­te­ne på Sør­lan­det be­ta­le for kjøp av et bom­penge­sel­skap på Vest­lan­det til nes­ten 100 mil­lio­ner kro­ner? Det kre­ver fler­tal­let i fyl­kes­tin­get svar på.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Vi ved­tar det ene bom­pro­sjek­tet dy­re­re enn det and­re som bi­lis­te­ne skal be­ta­le. Nå sy­nes jeg vi skal vite hva vi gjør før vi bru­ker nes­ten 100 mil­lio­ner kro­ner til – og sen­der reg­nin­gen til bi­lis­te­ne.

Det sier saks­ord­fø­rer i opp­kjøps­sa­ken i Vest

Ag­der fyl­kes­ting,

Aps gruppe­le­der

Ran­di Øver­land.

«GANSKE UTROLIG»

Hun kal­ler det «ganske utrolig» at fire and­re fyl­kes­kom­mu­ner har ved­tatt å ga­ran­te­re for oppkjøp, uten å ta en grun­dig dis­ku­sjon om nød­ven­dig­he­ten. (Sogn og Fjor­da­ne, Horda­land, Ro­ga­land og Aust-ag­der.)

SKAL KJØPE TILBAKE

Det hand­ler om BT Sig­naal AS i Ber­gen, et pri­vat­eid sel­skap som er et av Nor­ges størs­te på bom­penge­drift og inn­kre­ving, og som kan skil­te med la­vest drifts­kost­na­der per bom­kro­ne.

Og det hand­ler om de fem fyl­ke­nes opp­byg­ging av et stort nytt re­gio­nal bom­penge­sel­skap, Sør­vest Bom­veg­sel­skap AS.

Paul M. Nil­sen er styre­le­der i Sør­vest Bom­veg­sel­skap AS.

Han vil gjer­ne kjøpe BT Sig­naal og bru­ke det som drifts­or­ga­ni­sa­sjon i det nye bom­vei­sel­ska­pet. Reg­nin­gen på noe un­der 100 mil­lio­ner kro­ner får bi­lis­te­ne, mens fyl­kes­kom­mu­ne­ne må ga­ran­te­re for lå­net.

– MANGLER UTREDNINGER

Ons­dag sat­te alt­så Vest-ag­der fyl­kes­ting fo­ten fore­lø­pig ned for at sel­ska­pet skal kjø­pes tilbake av det of­fent­li­ge. Fler­tal­let vil først ha kjø­pet ana­ly­sert opp mot and­re al­tern­ar­ti­ver.

– Vi mangler utredninger rundt bom­drift på an­bud og rundt å ly­se ut stil­lin­ger og byg­ge opp drifts­or­ga­ni­sa­sjon selv. Og vi mangler gode svar på verdi­fast­set­tel­sen av BT Sig­naal, sier Aps Ran­di Øver­land og spør:

– Kjø­per vi et sel­skap dyrt, som vil bli mye bil­li­ge­re på et se­ne­re tids­punkt når uli­ke drifts­kon­strak­ter går ut?

Pris­lap­pen var først 120-140 mil­lio­ner kro­ner, men er nå nede i 88 mil­lio­ner kro­ner.

BT Sig­naals ver­di drei­er seg om drøyt 20 mil­lio­ner i kon­kre­te ver­di­er og rundt 65 mil­lio­ner kro­ner i good­will. Sel­ska­pet har cir­ka 50 an­sat­te.

Styre­le­der Nil­sen me­ner kjøp er det mest for­nuf­ti­ge.

– Po­en­get er at Stor­tin­get har ved­tatt fem re­gio­na­le bom­penge­sel­ska­per. Da kan vi byg­ge opp drift i egen­re­gi, men det er kre­ven­de. Vi an­be­fa­ler at vi hel­ler kjø­per et godt og vel­dre­vet sel­skap som kan det­te, sier styre­le­der Nil­sen til Fædre­lands­ven­nen.

DÅRLIG TID

Han sva­rer slik når vi spør om an­bud el­ler å byg­ge opp egen drift ikke bør ut­re­des bed­re?

– In­gen blir geni­er­klært av å spa­re ti mil­lio­ner kro­ner, men gjett om vi blir det mot­sat­te hvis det blir kaos rundt bom­pen­ge- inn­kre­vin­gen.

Sør­vest Bom­veg­sel­skap AS får an­svar for 200 mil­lio­ner pas­se­rin­ger i året og bom­pen­ger på over tre mil­li­ar­der kro­ner på Sør­lan­det og Vest­lan­det.

– Da må vi fra førs­te dag vite at vi får det­te til, og vi har bare ti­den og vei­en. Alt an­net enn oppkjøp er ri­siko­fylt, sier Nil­sen

Det er fler­tal­let i fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der alt­så ganske så usik­re på. Ap, De­mo­kra­te­ne, Frp, De Grøn­ne, SV og de­ler av Ven­st­re vil ha fak­ta og sam­men­lig­nings­grunn­lag før de kon­klu­de­rer.

Vi­dar Klep­pe min­ner om Re­tur­kraft i Kris­tian­sand.

– Da snak­ket mak­ta også om «en helt ufar­lig ga­ran­ti» Vi har sett ås­sen det gikk. Nå tren­ger vi fak­ta før vi set­ter inn­byg­ger­nes skatte­pen­ger i spill, sier han.

Av­ta­len mel­lom Sør­vest Bom­veg­sel­skap AS og BT Sig­naal AS er at BT Sig­naal over­tas 31. au­gust. Det for­ut­set­tes god­kjen­te ga­ran­ti­er i fyl­kes­kom­mu­ne­ne.

Fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man må om et par uker møte i ge­ne­ral­for­sam­ling og for­tel­le at VestAg­der ikke er klar til å være med på oppkjøp.

OPPGITT OVER OPPOSISJONEN

Dam­man var ikke til­gjen­ge­lig tors­dag, Fyl­kes­vara­ord­fø­rer To­re Askild­sen (KRF) er ikke blid på opposisjonen:

– Jeg be­kla­ger vel­dig op­po­si­sjo­nens opp­før­sel og tre­ne­ring i den­ne sa­ken. Nor­ge skal få enk­le­re sys­te­mer for bom­penge­inn­kre­ving. Vi sa ja til å være med i Sør­vest Bom­veg­sel­skap i fjor. Kjø­pet av BT Sig­naal er en na­tur­lig kon­se­kvens. Jeg ser in­gen grunn til å be­tvi­le saks­be­hand­lin­gen som rå­der oss til den­ne løs­nin­gen, sier han.

Ran­di Øver­land sier Dam­man har ett å gjø­re:

– På ge­ne­ral­for­sam­lin­gen må fyl­kes­ord­fø­re­ren for­fek­te fyl­kes­tin­gets syn. Kan­skje de and­re fyl­kes­ors­dfø­rer­ne også øns­ker fle­re svar når de ser våre ar­gu­men­ter i Vest-ag­der, sier Ran­di Øver­land.

Hun rea­ge­rer sterkt på Askild- sens ut­sagn.

– Jeg trod­de det var bra med po­li­ti­ke­re som stil­ler kri­tis­ke spørs­mål og ikke bare god­tar ting for­di and­re skal be­ta­le for det, sier hun.

FOTO: JACOB BUCHARD

Du skal be­ta­le mer og det blir fle­re bom­penge­pro­sjek­ter. Men skal du også be­ta­le for kjøp av bom­penge­sel­ska­per. Det vil fler­tal­let i Vest-ag­der fyl­kes­ting vite mer om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.