FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bom­penge­re­for­men

● Stor­tin­get har ved­tatt en bom­penge­re­form der det skal opp­ret­tes fem re­gio­na­le bom­penge­sel­ska­per.

● Må­let er mer kost­nads­ef­fek­tiv bom­penge­inn­kre­ving, bed­re kon­troll og økt bru­ker­venn­lig­het.

● Sør­vest Bom­veg­sel­skap kan bli al­ler størst med 200 mil­lio­ner pas­se­rin­ger og tre mil­li­ar­der kro­ner i år­lig inn­kre­ving.

● For­bud mot kjøp og salg av tje­nes­ter mel­lom de re­gio­na­le sel­ska­pe­ne.

● På noe sikt skal ut­ste­der­funk­sjo­nen (hånd­te­ring av abon­nen­ter og bom­brik­ker) skil­les ut og kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.