Av­dek­ket ulov­li­ge sankt­hans­bål

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Lo­vens lan­ge arm har saum­fart sør­lands­kys­ten på jakt etter sankt­hans­bål med ulov­li­ge in­gre­di­en­ser.

– Vi min­ner om at det kun er plan­ker som er ube­hand­la plan­ker, kvist, ved el­ler hogst­av­fall som kan bru­kes til sankt­hans­bål. And­re ting som sam­les og even­tu­elt bren­nes kan med­føre bøte­leg­ging, sier miljø­krim­ko­or­di­na­tor Tor­vild Se­lås i en presse­mel­ding fra Ag­der po­liti­dis­trikt.

STORAKSJON

Tre da­ger i for­ri­ge uke var det storaksjon der lo­vens lan­ge arm fin­kjem­met skjær­går­den.

– Det ble ob­ser­vert klar­gjø­ring til bål på Lyng­ør som had­de mal­te plan­ker og im­preg­ner­te plan­ker. Det kom også in­for­ma­sjon om at det lå and­re klar­gjor­te sankt­hans­bål med søp­pel langs kys­ten, opp­ly­ser Se­lås.

Un­der kon­trol­len ble det også an­meldt et for­hold der en per­son holdt på med å tøm­me en til­hen­ger med di­ver­se søp­pel på en ikke god­kjent fyl­ling i Aren­dal.

Det ble be­slag­lagt 10 fiske­tei­ner som var man­gel­fullt mer- ket, 11 krab­be-/hum­mer­tei­ner og én umer­ket ruse.

Un­der ak­sjo­nen del­tok bå­ter fra Kyst­vak­ten, Sta­tens Na­tur­opp­syn og Skjær­gårds­tje­nes­ten, og om bord var det re­pre­sen­tan­ter fra Akrim, Ar­beids­til­sy­net, Fis­keri­di­rek­to­ra­tet, Fyl­kes­man­nens miljø­vern­av­de­ling, Aren­dal kom­mu­ne, Tvede­strand kom­mu­ne og Ag­der po­liti­dis­trikt.

Det ble også ut­ført kon­troll etter for­urens­nings­lo­ven, plan- og byg­nings­lo­ven, ar­beids­miljø­lo­ven, havres­surs­lo­ven og na­tur­mang­folds­lo­ven.

LØP FRA STEDET

– Di­ver­se på­gå­en­de ar­beid ble kon­trol­lert uten at det ble ned­lagt stans noe sted. Det­te blir av Ar­beids­til­sy­net vur­dert som et godt re­sul­tat. Un­der en slik kon­troll ser vi på sik­ker­het rundt job­bing i høy­de, verne­ut­styr, hms-kort, all­menn­gjø­rings­lo­ven med lønn un­der ta­riff og svart ar­beid. På en hyt­te som det ble ut­ført ma­lings­ar­beid på, i Aren­dal kom­mu­ne, løp to ar­bei­de­re fra stedet og unn­lot der­for å la seg kon­trol­le­re. Det­te er et for­hold som vil bli fulgt opp med hytte­ei­er, opp­ly­ser Se­lås.

FOTO: AG­DER PO­LITI­DIS­TRIKT

Bål med di­ver­se for­uren­sen­de ele­men­ter på Bor­øy i Tvede­strand.

FOTO: AG­DER PO­LITI­DIS­TRIKT

Det­te bå­let ble av­bil­det på Mø­vik i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.