Fro­de Ha­ga Ol­sen pend­let 36 mil dag­lig i fem år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ARNT OLAV KLIPPENBERG

Han har pend­let mel­lom Egersund og Kris­tian­sand hver bi­di­ge ar­beids­dag i åre­vis. Det fin­nes selv­sagt bare én driv­kraft bak en slik selv­pi­ning; kjær­lig­het.

Du vet det er noe spe­si­elt når NSB stil­ler med gave­kort til en pend­ler. Det gjor­de de ons­dag. Fro­de Ha­ga Ol­sen (64) had­de sin sis­te dag på jobb på Da­la­ne vi­dere­gå­en­de sko­le.

GAVE­KORT

Han har reist mel­lom Kris­tian­sand og Egersund si­den 2012. Hver ar­beids­dag. Opp klok­ka 04.30 og hjem­me igjen rundt klok­ka 20.00. Han har uten tvil vært en god kun­de for NSB. Der­for får han gave­kort fra NSB på tog­rei­ser for 3000 kro­ner. In­gen­ting ty­der på at han kom­mer til å inn­løse det i nær fram­tid.

– Så det blir ikke in­ter­rail på deg og kona i som­mer?

– He, he – nei, jeg fryk­ter at det had­de endt i buss for tog, sier han til Stav­an­ger Af­ten­blad.

Han har hatt det bra på to­get. Slap­pet av. So­vet. Helt til et for­bas­ka kne slo seg vrangt. Det øde­la søv­nen. Men han ble venn med tog­per­so­na­let. Kjek­ke folk.

– No­en kjen­ner jeg per­son­lig. Etter hvert slut­tet de å spør­re etter bil­let­ten. Jeg ble en del av in­ven­ta­ret.

Fro­de Ha­ga Ol­sen traff i 2001 hen­ne som har fått ham til å sit­te på to­get i minst tur-re­tur må­nen. Ikke bok­sta­ve­lig, selv­sagt, men i reise­av­stand. Han har reist 776.685 kilo­me­ter. Det er «bare» 384.000 kilo­me­ter mel­lom jor­da og må­nen...

– Det var kjær­lig­he­ten som fikk meg til Sør­lan­det, men sør­len­din­ger er vel­dig vans­ke­li­ge å flyt­te på. Der­for ble det enk­le­re for meg å pend­le, sier han.

GLAD STEMME

Rek­tor As­laug Ma­rie Und­heim møt­te ham på sta­sjo­nen på hans sis­te ar­beids­dag med bloms­ter.

– Jeg glem­mer ikke da jeg ring­te deg for å for­tel­le om job­ben. Du og kona var i Tsjek­kia med cam- ping­bi­len. Du var så utrolig glad i stem­men. Jeg ble litt over­ras­ket. Trod­de jo egent­lig ikke at du var in­ter­es­sert i en jobb som var så langt borte.

Høs­ten 2012 be­gyn­te han på bygg og an­legg. Grunn­ut­dan­nin­gen er mu­rer, men han har tek- nisk fag­sko­le og pe­da­go­gikk i til­legg.

– Du har vært en svært god læ­rer med et vel­dig godt lag med ele­ve­ne. Du har brydd deg om dem, støt­tet dem og opp­munt­ret dem. Du har vært det jeg kal­ler en trygg og ty­de­lig læ­rer, sier As­laug Und­heim.

Hun er full av be­und­ring, men hun kom­mer ikke uten­om reise­tida i sin skryte­tale på sta­sjo­nen. Selv pend­ler hun nes­ten åtte mil dag­lig, men det er selv­sagt in­gen­ting mot hans 36 mil.

As­laug Ma­rie Und­heim tar ham i ar­men og sier:

– Jeg vet jo at du egent­lig kun­ne tenkt deg å fort­satt no­en år til, men jeg vet sam­ti­dig at bå­de krop­pen og kona har gitt be­skjed om at det nok er best å gi seg nå. Hun kjen­ner deg godt og vil at dere skal få man­ge gode år sam­men, sier hun.

❞ Det var kjær­lig­he­ten som fikk meg til Sør­lan­det, men sør­len­din­ger er vel­dig vans­ke­li­ge å flyt­te på. Der­for ble det enk­le­re for meg å pend­le.

FRO­DE HA­GA OL­SEN

FOTO: ARNT OLAV KLIPPENBERG

– Jeg har ald­ri hørt Fro­de Ha­ga Ol­sen kla­ge en enes­te gang på den lan­ge reise­av­stan­den, sier rek­tor As­laug Und­heim ved Da­la­ne vi­dere­gå­en­de sko­le i Egersund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.