Går mot usta­bilt fe­rie­vær

Vær­sta­tis­ti­ker Bernt Lie og vakt­ha­ven­de me­teoro­log ved Storm Geo er eni­ge om hvor­dan juli-væ­ret vil bli.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Vi får inn et må­neds­var­sel to gan­ger i uka. De sis­te vars­le­ne vi­ser at det ab­so­lutt er størst sjan­se for usta­bilt som­mer­vær sør i Nor­ge, sier Roar Tei­gen, vakt­ha­ven­de me­teoro­log ved Storm Geo.

Han snak­ker om vær­pro­gno­se­ne for de nes­te to-tre uke­ne, uker som strek­ker seg inn i juli – må­ne­den da flest nord­menn er i fe­rie.

KRAFTIGE DATAMASKINER

Tei­gen for­kla­rer at kraftige datamaskiner har fått ma­tet inn 50 uli­ke, sann­syn­li­ge vær­mo­del­ler, hver for et tids­rom på 30 da­ger, og at det ut fra dis­se mo­del­le­ne er fun­net tren­der.

– Fler­tal­let av tren­de­ne vi­ser dess­ver­re en usta­bil vær­type i juli, opp­sum­me­rer me­teoro­lo­gen.

– Det er ty­pisk at vi da får to-tre da­ger med fint vær, og at det er li­ten sjan­se for en lang­va­rig, sta­bil fin­værs­pe­rio­de som strek­ker seg over ni-ti da­ger, ut­dy­per han.

– Bru­ker dis­se pro­gno­se­ne å tref­fe blink?

– De bom­mer, de også. Men jeg vil tro at det er 70 pro­sent sjan­se for at det blir en usta­bil vær­type de nes­te uke­ne.

Tei­gen sier at det er umu­lig å gå i de­tal­jer i lang­tids­pro­gno­se­ne, og at de nevn­te pro­gno­se­ne gjel­der for hele Sør-nor­ge.

– LIKE GODT KASTE TERNING

Bernt Lie er på plass på som­mer­ste­det sitt på Eige­brekk i Man­dal.

– Her på Sør­lan­det er det vel­dig vans­ke­lig å vars­le rik­tig vær om som­mer­en – spe­si­elt i juli. Jeg er så pass usik­ker på hvor­dan væ­ret vil bli i som­mer at jeg like godt kan set­te meg ned og kaste terning, be­mer­ker han.

Vær­sta­tis­ti­ke­ren er på lin­je med me­teoro­lo­gen ved Storm Geo når han an­ty­der usta­bi­li­tet i væ­ret fram­over.

– Det har vært no­en få da­ger med varmt og flott som­mer­vær i mai og juni. Og så har det vært pe­rio­der med kal­de­re og vå­te­re vær enn nor­malt. Det er nå sto­re, ras­ke for­and­rin­ger i væ­ret, for­kla­rer Lie.

STALLTIPS FOR FINT VÆR

– Hvis jeg skul­le kom­met med et stalltips for når det blir fint vær, så blir det med over­vei­en­de stor sann­syn­lig­het varmt og pent vær uka etter at skole­fe­rien er over – etter 20. au­gust, sier han.

For dem som er opp­tatt av be­ha­ge­li­ge bade­tem­pe­ra­tu­rer, er det iføl­ge Lie størst sann­syn­lig­het for gode tem­pe­ra­tu­rer i ha­vet i be­gyn­nel­sen av au­gust.

SIST «SUPERSOMMER»

Når det gjel­der når sis­te «supersommer» inn­tok Sør­lan­det, var det i 2014.

– Da var det ti­de­nes var­mes- te juli på Sør­lan­det med en mid­del­tem­pe­ra­tur på 19,2 gra­der, fire gra­der var­me­re enn nor­ma­len. Da had­de det ikke vært så varmt på Kje­vik si­den man star­tet med tem­pe­ra­tur­må­lin­ger der i 1941, opp­ly­ser vær­sta­tis­ti­ke­ren.

Den høy­es­te tem­pe­ra­tu­ren den­ne må­ne­den ble den­ne målt på Hynne­kleiv sta­sjon i Aust-ag­der 23. juli. Tem­pe­ra­tu­ren var der 31,7 gra­der. Den høy­es­te tem­pe­ra­tu­ren på Kje­vik ble målt til 29,4 gra­der den sam­me da­gen.

STRATEGISK PLASSERING

Hyt­ta til Bernt Lie og fa­mi­li­en er for øv­rig strategisk plas­sert på Eige­brekk i Man­dal.

– Jeg rå­det fa­ren min til å kjøpe det­te stedet. Kyst­stri­pa mel­lom Høl­len og Man­dal er nem­lig den mest sol­rike de­len av hele lan­det, iføl­ge vær­sta­ti­stik­ken, for­tel­ler Lie.

I år har han og fa­mi­li­en be­nyt­tet som­mer­ste­det sitt i 50 år.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Her hop­per ung­dom fra Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le i Kris­tian­sand i ha­vet. De bruk­te den­ne da­gen fri­mi­nut­tet sitt til å bade. Bil­det er tatt ved By­stran­da i fjor.

FOTO: ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

Bernt Lie står her ved vær­sta­sjo­nen sin på som­mer­ste­det på Eige­brekk i Man­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.